Arbobeleid, checklist

Werkgevers moeten verplicht een arbobeleid voeren, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Met deze checklist kunt u in grote lijnen bepalen of uw arbobeleid aan de eisen voldoet, of dat aanpassingen wenselijk zijn.

Iedere werkgever moet verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Doel daarvan is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Met deze checklist kunt u bekijken of uw arbobeleid aan de eisen voldoet, of dat mogelijke aanpassingen wenselijk zijn.

Checklist Arbobeleid

1.

De organisatie heeft een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie

2.

De RI&E is getoetst (indien er meer dan 25 werknemers in de organisatie werken)

3.

Er is een plan van aanpak (als onderdeel van de RI&E) dat bekend is in de organisatie en daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

4.

Voor opheffen van arborisico’s in de RI&E wordt de goedgekeurde branche-Arbocatalogus gebruikt (indien aanwezig).

5.

De werkgever laat zich bijstaan door een erkende bedrijfsarts; deze kan werken bij een arbodienst.

6.

De organisatie wijst ten minste één preventiemedewerker aan en zorgt voor vervanging wanneer deze niet aanwezig is (wanneer er niet meer dan 25 werknemers zijn, kan de ondernemer zelf de taken van de preventiemedewerker uitoefenen).

7.

De procedures en verantwoordelijkheden voor bedrijfshulpverlening zijn bekend en worden geregeld in de praktijk getoetst.

8.

Op de werkplek is minimaal één bhv’er aanwezig en vervanging indien de bhv’er er niet is.

9.

Werknemers hebben toegang tot een arbodeskundige en/of de bedrijfarts

10.

Werknemers kunnen gebruikmaken van Periodiek Medisch Onderzoek indien zij dat wensen.

11.

Voor bijzondere risicogroepen is verplichte medische keuring geregeld.

12.

Er is voldoende budget beschikbaar om veilig en gezond werken in de organisatie mogelijk te maken.

13.

Het management, de preventiemedewerker en eventuele andere medewerkers die belast zijn met de arbozorg hebben een duidelijk omschreven taak en daarbij behorende verantwoordelijkheden.

14.

Arborisico’s worden in principe bij de bron aangepakt. Als dat op enig moment nog niet mogelijk is worden in het Plan van Aanpak in de RI&E-maatregelen opgenomen om dat op termijn wel te doen.

15.

Er zijn voldoende en goede procedures over veilig en gezond werken die bekend zijn bij de medewerkers (bijvoorbeeld in de huisregels personeel).

16.

Het principe geldt dat arbeidsplekken worden aangepast aan de mogelijkheden van de medewerker, en niet andersom. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de werkplek van arbeidsgehandicapten.

17.

Arbeid moet tenminste enige variatie hebben. De werkgever streeft ernaar om monotone en tempogebonden arbeid te beperken.

18.

Indien met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is een duidelijk protocol aanwezig voor de omgang hiermee.

19.

Alle werknemers die dat nodig hebben, krijgen voorlichting en onderricht over de risico's van het werk en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle werknemers krijgen voorlichting over agressie en geweld op het werk en over seksuele intimidatie.

20.

De organisatie heeft een procedure voor het melden en registreren van gevaren, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

21.

In het werkoverleg wordt regelmatig aandacht besteed aan de preventie van ziekteverzuim en aan arborisico’s en –oplossingen. Ook het verzuim van flexwerkers staat op de agenda, aangezien werkgevers daarop worden afgerekend met hogere premies door het UWV.

22.

In de huisregels is opgenomen dat medewerkers verplicht zijn alles te doen om een veilige en gezonde werksituatie te bevorderen. Werknemers moeten op aanwijzing van de werkgever verplicht deelnemen aan arbotrainingen, het volgen van werkinstructies en het toepassen van de arboregels.

23.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het Arbobeleid en wordt geregeld geïnformeerd over de resultaten ervan.

24.

De afspraken over de inzet van de arbodienst staan helder op papier en zijn bekend in de organisatie.

25.

Het beleid voor ziekteverzuimpreventie en ziekteverzuimbegeleiding is vastgelegd; managers en medewerkers zijn op de hoogte van de procedures en het beleid bij ziekteverzuim en re-integratie.

26.

Er is speciale aandacht voor bijzondere groepen werknemers o.a. uit de flexibele schil, zoals: uitzendkrachten en tijdelijke krachten, minder validen, jeugdigen en buitenlandse werknemers.

27.

Indien door werknemers zeer gevaarlijk werk wordt uitgevoerd zoals genoemd in het Arbobesluit, worden hiervoor de passende voorzieningen getroffen.

28.

Het Arbobeleid wordt geregeld geëvalueerd. Hiervoor worden op regelmatige basis inspecties of audits gehouden, waarbij wordt gecontroleerd of voorzieningen worden gebruikt, procedures worden nageleefd en verbeterplannen worden uitgevoerd.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.