Algemene voorwaarden Personeelsnet Media BV

Dit zijn de kleine lettertjes waarmee u rekening moet houden

Als u gebruik maakt van de content van Personeelsnet Media, moet u rekening houden met onze algemene voorwaarden.
Deze zijn van toepassing op alle gebruikers van onze diensten, maar in het bijzonder ook voor gebruikers die een betaald bedrijfsjaarabonnement afsluiten op de diensten van Personeelsnet Media.
Deze 'kleine lettertjes' geven weer waar rechten, mogelijkheden en grenzen liggen voor Personeelsnet Media en voor u als gebuiker en abonnee.

In het kort

 • Personeelsnet Media biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te nemen van onze gratis content. Let wel op, dat het auteursrecht en eigendom van deze informatie berust bij Personeelsnet Media BV in Rotterdam. U mag de vrij toegankelijke informatie op onze websites niet opslaan, verspreiden en herpubliceren zonder toestemming van Personeelsnet Media BV. Ook is het verboden om de vrij toegankelijke informatie in te voeren bij systemen voor kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT.
 • Voor het niet vrij toegankelijke onderdeel HR Tools & Extra's, biedt Personeelsnet Media BV een zakelijk bedrijfsjaarabonnement aan. Het abonnement gaat in, nadat betaling van de factuur is ontvangen. De duur van het abonnement is steeds een jaar. Als u niet zes weken voor het einde van de  abonnementstermijn schriftelijk opzegt, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, met inachtneming van de dan geldende voorwaarden. Opzeggen kan door ons een bericht te sturen, waarbij het niet wenselijk is om dit aangetekend te doen.
 • Het bedrijfsjaarabonnement gaat in, zodra betaling door Personeelsnet Media BV is ontvangen.
 • Personeelsnet Media BV biedt abonnementen aan voor bedrijven en instellingen, in bedragen zonder BTW. De overeenkomst komt tot stand conform het ondernemingsrecht.
 • Consumenten kunnen een abonnement afsluiten, maar moeten dan rekening houden met het bij te tellen BTW-bedrag. Ook in dit geval geldt het ondernemingsrecht en kan geen beroep worden gedaan op de bepalingen in het consumentenrecht.
 • De informatie in het abonneegedeelte is uitsluitend bedoeld voor abonnees. Abonnees mogen de informatie zelf gebruiken, maar de informatie blijft eigendom van Personeelsnet Media BV te Rotterdam. U mag de informatie niet verspreiden en/of herpubliceren zonder toestemming van Personeelsnet Media.
 • De inhoud van het niet vrij toegankelijke abonneegedeelte mag niet op een elektronisch netwerk (zoals het bedrijfsintranet) worden geplaatst, zonder toestemming van de uitgever.
 • Gebruikers mogen de inhoud van Personeelsnet en Personeelsnet HR Tools & Extra's niet gebruiken in een systeem voor kunstmatige intelligentie (AI), zoals ChatGPT of aanverwante websites/apps die gebruik maken van AI om daarmee te leren of nieuwe content te genereren.
 • Het is niet toegestaan om inlognamen en wachtwoorden te delen met derden.
 • Personeelsnet Media houdt zich het recht voor om het abonnement bij oneigenlijk gebruik van de abonnee eenzijdig te beëindigen.
 • Personeelsnet Media verzamelt abonneegegevens met het doel om abonnees toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van de website, evenals voor het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden. Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, met uitzondering van personen en organisaties die belast zijn met de uitvoering van de abonnementenadministratie.
 • Personeelsnet Media besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de informatie. Ondanks deze zorgvuldigheid, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.
 • Personeelsnet Media streeft naar doorlopende toegang van de website en het abonneegedeelte. Maar Personeelsnet Media geeft geen garanties voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de (elektronische) infrastructuur van leveranciers, het internet en de (elektronische) infrastructuur bij gebruikers en hun leveranciers. Personeelsnet Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van storingen aan (een gedeelte van) de verbinding tussen de computer/het netwerk van de abonnee en de website.
 • Personeelsnet.nl en het bedrijfsjaarabonnement zijn diensten van Personeelsnet Media BV, Wierdsmaplein 2, 3072 MJ Rotterdam (Postadres: Postbus 52071, 3007 LB Rotterdam). Op de diensten van Personeelsnet Media zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

KvK:27187869

BTW:NL8190.34.800B01

Mail:info@persnetmedia.nl

Het beeldmerk van Personeelsnet® is ingeschreven bij het Benelux Merkenregister onder nummer 0864080


Algemene voorwaarden Personeelsnet Media BV gevestigd te Rotterdam

 1)       Definities

a)       Houder van deze algemene voorwaarden: Personeelsnet Media BV gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Personeelsnet Media.

b)       Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling diensten afneemt van Personeelsnet Media.

c)       Bedrijfsjaarabonnement: zakelijke overeenkomst tussen Personeelsnet Media en de opdrachtgever die na een eerste betaling door de opdrachtgever jaarlijks wordt vernieuwd tegen de dan geldende voorwaarden; de overeenkomst kan worden ontbonden d.m.v. opzegging door de opdrachtgever binnen de daarvoor gestelde opzeggingstermijn.

d)       Schriftelijk: overal waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijke bevestiging of informatie, heeft deze aanduiding ook betrekking op informatie die via internet of met elektronische mail is bevestigd. 

2)       Toepasselijkheid

a)       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst die tot stand is gekomen tussen Personeelsnet Media en haar opdrachtgevers.

b)       Mocht Personeelsnet Media genoodzaakt zijn om bij de uitvoering van de overeenkomst (gedeelten van) de uitvoering bij derden onder te brengen, dan zal Personeelsnet Media gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de door deze derden gehanteerde voorwaarden.

c)       De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

3)            Overeenkomst

a)       De opdracht tussen Personeelsnet Media en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever het aanmeldingsformulier voor het bedrijfsjaarabonnement op de website invult en vervolgens op de knop klikt waarmee het afsluiten van het bedrijfsjaarabonnement wordt bevestigd

b)       Aanbiedingen vinden plaats in bedragen zonder BTW.

c)       Personeelsnet Media bevestigt de overeenkomt door een email te sturen naar het door opdrachtgever ingevulde emailadres.

d)       De overeenkomst wordt door opdrachtgever bevestigd na betaling van de eerste factuur en de vervolgfacturen.

e)       Met het betalen van de factuur, accepteert opdrachtgever de voorwaarden die Personeelsnet Media stelt aan de overeenkomst en voor het gebruik van het bedrijfsjaarabonnement.

f)        De overeenkomst wordt overeengekomen voor onbepaalde tijd en duurt voort totdat het abonnement binnen de daarvoor geldende termijn is opgezegd.

g)       De overeenkomst wordt na betaling steeds aangegaan voor de periode van één jaar. 

4)            Uitvoering van de overeenkomst

a)       Personeelsnet Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

b)       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Personeelsnet Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c)       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Personeelsnet Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Personeelsnet Media worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Personeelsnet Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

d)       Personeelsnet Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door onjuiste en/of onvolledige gegevens.

e)       Aan opdrachtgever geleverde diensten blijven eigendom van Personeelsnet Media.

5)            Betaling

a)       Opdrachtgever moet binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, door het bedrag over te maken op een door Personeelsnet Media aangegeven bankrekening. Betaling kan ook plaatsvinden door de link te volgen op de elektronische factuur en daarna direct te betalen via onze betalingsverwerker mollie BV.

b)       Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

c)       Personeelsnet Media kan na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering sturen.

d)       Als betaling uitblijft, zal Personeelsnet Media toegang tot de diensten van het bedrijfsjaarabonnement afsluiten voor de opdrachtgever. Opdrachtgever kan weer toegang krijgen tot het account na betaling van de factuur.

e)       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Personeelsnet Media en de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

6)            Wijziging van de overeenkomst

a)       Personeelsnet Media heeft het recht om de voorwaarden voor de overeenkomst tussentijds aan te passen

b)       Indien opdrachtgever de aangepaste voorwaarden en/of de daarop gebaseerde aanbieding niet accepteert, kan de overeenkomst worden ontbonden.

7)            Privacy

a)       Personeelsnet Media verwerkt persoonsgegevens om de site en diensten optimaal te laten functioneren.

b)       Personeelsnet Media verzamelt abonneegegevens met het doel om abonnees toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van de website, evenals voor het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden. Persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, met uitzondering van personen en organisaties die belast zijn met de uitvoering van de abonnementenadministratie.

c)       De voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens staan in de Privacyverklaring die onderaan de website Personeelsnet.nl is te vinden.

8)            Intellectueel eigendom

a)     Personeelsnet Media behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Als de opdrachtgever hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen en is geleverd voor een tweede keer of meerdere malen wil gebruiken, moet hiervoor een vergoeding worden betaald aan Personeelsnet Media. Deze vergoeding komt tot stand door overleg tussen Personeelsnet Media en de opdrachtgever. Als tevoren al duidelijk is dat de opdrachtgever het geleverde meermalen zal gebruiken, moet hier vooraf toestemming voor worden gevraagd aan Personeelsnet Media.

b)     Alle door Personeelsnet Media verstrekte stukken, zoals modellen, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software, computerbestande, broncodes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Personeelsnet Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of voor een ander doel gebruikt worden dan met de opdrachtgever is overeengekomen.

c)    Het is niet toegestaan om inlognamen en wachtwoorden te delen met derden.

d)     De inhoud van het abonneegedeelte mag niet op een elektronisch netwerk (zoals het bedrijfsintranet) worden geplaatst, zonder toestemming van Personeelsnet Media.

e)      De dragers waarop het door deze rechten beschermde documentatiemateriaal is vastgelegd, zoals websites, elektronische kopieën, geprinte bestanden en schriftelijk documentatiemateriaal blijven eigendom van Personeelsnet Media. Opdrachtgever ontvangt deze in bruikleen voor zolang de opdrachtgever een bedrijfsjaarabonnement heeft.

f)    Gebruikers mogen de informatie, of enig ander materiaal, van de websites van Personeelsnet Media BV, niet gebruiken, reproduceren, distribueren of op enige andere wijze toepassen binnen een systeem voor kunstmatige intelligentie (AI-systeem), een AI-toepassing, een machine learning model, of enig ander gerelateerd veld van kunstmatige intelligentie. Dit verbod geldt ook ook voor automatiseringsdoeleinden, of om AI-modellen te trainen, te verbeteren, te testen of te valideren.

g)       Personeelsnet Media heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

h)      Het beeldmerk  Personeelsnet ® is ingeschreven bij het Benelux Merkenregister onder nummer 0864080

i)        Bij schending van het intellectueel eigendom heeft personeelsnet Media het recht om een schadevergoeding te vorderen.

 9)            Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval en opzegtermijn van tenminste 6 weken in acht te nemen.

10)          Ontbinding van de overeenkomst

a)       Vorderingen van Personeelsnet Media op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

·         Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

·         Indien Personeelsnet Media de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

b)    In de genoemde gevallen is Personeelsnet Media bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Opschorting beperkt niet het recht van Personeelsnet Media om een schadevergoeding te vorderen.

 11)  Waarschuwingsplicht

a)       De opdrachtgever moet Personeelsnet Media op de hoogte te stellen zodra de opdrachtgever het vermoeden krijgt of bemerkt dat hij en/of derden door het opvolgen van de gegeven adviezen dan wel door gebruikmaking van de verrichte prestatie schade en/of nadeel ondervindt of(verdere) schade en/of nadeel zal ondervinden.

b)       Naast zijn eigen zorgplicht schade te voorkomen en te beperken, is de opdrachtgever gehouden Personeelsnet Media in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen of te beperken.

c)       De opdrachtgever is gehouden Personeelsnet Media te vrijwaren voor aanspraken van derden, welke ontstaan door opvolgen van gegeven adviezen of door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

12)          Aansprakelijkheid

Indien Personeelsnet Media aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a)       De aansprakelijkheid van Personeelsnet Media is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

b)       Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

c)       Personeelsnet Media is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

d)       Personeelsnet Media is niet aansprakelijk voor schade en/of nadeel welke voor de opdrachtgever voortvloeit uit het opvolgen van de gegeven adviezen en ook uit het gebruikmaken van de verrichte modellen, documenten, adviezen, enz.

e)       Eveneens is Personeelsnet Media niet aansprakelijk voor de handelswijze of diensten van derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.

13)          Overmacht

a)       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Personeelsnet Media geen invloed kan uitoefenen, waardoor Personeelsnet Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

b)       Personeelsnet Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Personeelsnet Media haar verbintenis had moeten nakomen.

c)       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Personeelsnet Media opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d)       Indien Personeelsnet Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14)          Geschillenbeslechting

De rechter in de plaats waar Personeelsnet Media is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Personeelsnet Media het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

15)          Toepasselijk recht

a)       Op elke overeenkomst tussen Personeelsnet Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b)       De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Personeelsnet Media komt tot stand in overeenstemming met het ondernemingsrecht.

c)       Het is mogelijk voor consumenten om als opdrachtgever een bedrijfsjaarabonnement af te sluiten, maar ook dan geldt het ondernemingsrecht en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op consumentenrecht.

16)          Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

a)       Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.personeelnet.nl en te vinden onderaan iedere pagina van deze website.

b)       Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die geldig was ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

 

Rotterdam, 11 augustus 2023