Vergoeding van studiekosten kan belastingvrij, mits de studie te maken heeft met het werk.

Sinds augustus 2022 geldt de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’, die is vertaald naar Nederlandse wetgeving. U moet vanaf die datum met het volgende rekening houden:

  • Scholing die verplicht is bij wet of cao, is altijd kosteloos voor de werknemer. Het betreft dan alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing. Dus de directe scholingskosten, maar bijvoorbeeld ook reiskosten, boeken en ander studiemateriaal, of examengelden.

  • De verplichte scholing moet zoveel mogelijk tijdens werktijd worden gevolgd. De tijd die de werknemer aan de opleiding besteedt, moet u aanmerken als arbeidstijd. Als dat niet mogelijk is, moet u de scholingsdagen compenseren (in tijd of geld).

  • Veel werkgevers hebben een regeling voor studiekosten of een scholingskostenbeding. Als daarin staat dat de werknemer kosten moet maken voor de hierboven bedoelde scholing, is zo’n beding of regeling direct ‘nietig’. Kijk uw regeling of beding daar dus op na. Het is wel mogelijk om een dergelijke regeling te hanteren voor overige opleidingen, cursussen en dergelijke, als die dus níet verplicht zijn.

  • In een scholingsbeding of -regeling wordt vaak een terugbetalingsregeling gehanteerd. Die vervalt voor de verplichte scholing. Ook als de werknemer niet slaagt voor de opleiding, de opleiding niet afmaakt, of tussentijds ontslag neemt, mag u de scholingskosten niet verhalen.

  • Let er bij ontslag op, dat u kosten voor verplichte scholing ook niet mag verrekenen met nog uit te betalen loon of met andere betalingen waar de werknemer recht op heeft. Kijk hierop uw procedures dus na.

  • Overigens moet ook veel overige verplichte scholing ook door de werkgever worden betaald, op grond van Artikel 7:611 BW. Dat gaat dan om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie én voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer vervalt. Hieronder valt bijvoorbeeld de scholing die de werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken dat door de werkgever wordt ingevoerd. Ook scholing die de werknemer moet volgen in het kader van een verbetertraject valt hieronder. Verder valt ook scholing in een taal die nodig is voor de uitvoering van het werk, onder artikel 7:611a BW en moet dus kosteloos worden aangeboden.

  • De werkgever hoeft de scholing voor een startdiploma of certificaat dat nodig is voor de eerste aanvang van de werkzaamheden, niet te betalen. Bijvoorbeeld geen lerarenopleiding voor een leraar die nieuw in dienst treedt.

Volgt uw werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn de vergoedingen en verstrekkingen hiervoor volgens de WKR onbelast. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling:

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.