Personeelsnet

Coronamaatregelen 29 september: bij bronbesmetting op het werk, 2 weken sluiting

Vanaf dinsdag 29 september (18.00 uur) gelden nieuwe landelijke maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Het kabinet vraagt werkgevers uitdrukkelijk mee te werken om besmettingen te beperken. Thuiswerken wordt de norm, tenzij dat echt niet kan. Hoe minder mensen op het werk, hoe beter. Want als blijkt dat op de werkplek een bronbesmetting plaatsvindt, kan die werklocatie voor twee weken worden gesloten. Het coronasteunpakket moet de schade voor ondernemers verlichten. Voor zelfstandig ondernemers geldt dat de vermogenstoets in de Tozo wordt uitgesteld.

De maatregelen die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aankondigden, gelden voor drie weken (vanaf 29 september, 18.00 uur) en worden daarna tegen het licht gehouden. Als blijkt dat we het virus hebben ‘ingehaald’, kunnen strengere maatregelen uitblijven. Maar als het virus ons nog steeds te snel af is, loopt Nederland het gevaar weer in lockdown te moeten.

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het houden aan de norm, schrijft het kabinet in een brief over de maatregelen aan de Tweede Kamer.
Het kabinet onderschrijft daarom de oproep die werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben gedaan om alles op alles te zetten om een tweede lockdown te voorkomen. 

Maatregel thuiswerken wordt aangescherpt
Volgens de premier gaan in de praktijk steeds meer mensen één of twee dagen in de week naar hun werk “en dat moet nu stoppen”. Dat gaat het kabinet niet afdwingen, omdat werkgevers zich volgens Rutte “heel goed realiseren wat er op het spel staat”.
Daarom is het belangrijk dat werkgevers thuiswerken (weer) faciliteren, want het kabinet scherpt deze maatregel verder aan. Die wordt nu: ‘Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet anders kan.’

“Deze maatregel heeft in het voorjaar heel veel effect gehad en we moeten dat op dezelfde manier nog een keer gaan doen”, stelt de premier. Het is op veel plaatsen te druk geworden op het werk “en dat zien we ook terug in het aantal clusters van besmettingen”, aldus de minister-president.

Bij besmetting op het werk twee weken dicht
Rutte: “Tegen werkgevers zeg ik ‘neem je verantwoordelijkheid en regel dat samen’. Dus zorg dat werknemers die dat kunnen, ook echt gaan thuiswerken. Dat betekent ook even geen teambuilding sessies en bedrijfsuitjes”.

Het kabinet heeft een stok achter de deur om thuiswerken zoveel mogelijk te bevorderen. Want als er in de werksituatie toch een bronbesmetting plaatsvindt, “kan zo’n kantoor of werkplek voor 14 dagen worden gesloten”. Deze maatregel sluit ook aan bij de oproep van het kabinet om zo min mogelijk te reizen.

Maximaal met 4 bij elkaar en met 30 in één ruimte
Maximaal 30 mensen mogen nog aanwezig zijn in één ruimte. Dus ook in hele grote werkruimtes (zoals kantoortuinen) mogen niet meer dan 30 personen werken. De veiligheidsregio kan wel uitzonderingen maken voor locaties die een groot belang dienen. Ook als het nodig is voor de voortzetting van dagelijkse werkzaamheden, zijn grotere groepen toegestaan.

Een andere maatregel waar werkgevers rekening mee moeten houden is de maximale groepsgrootte. In veel gevallen mogen maximaal vier mensen in gezelschap bijeenkomen, maar o.a. voor het uitoefenen van het beroep geldt een uitzondering. Toch kan het voor werknemers misschien onwennig zijn, als zij op het werk grotere groepen mogen vormen dan elders is toegestaan.

Steun voor ondernemers, vermogenstoets Tozo uitgesteld
Het kabinet benadrukt dat ondernemingen en andere organisaties steun kunnen krijgen uit het derde coronasteunpakket. De maatregelen in het pakket, houden al rekening met een grillig verloop van de crisis. Hoe meer omzetderving er is, hoe meer steun bedrijven krijgen om hun loonkosten en vaste lasten te kunnen dragen. Dit geldt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), waarvan het plafond is verhoogd.

Er komt wel een wijziging voor zelfstandige ondernemers die onder het sociaal minimum terecht komen. Zij kunnen gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Per 1 oktober 2020 zou daarvoor een beperkte vermogenstoets plaatsvinden, maar die wil het kabinet nu uitstellen. Deze wijziging komt op een laat moment, maar het kabinet gaat hierover met gemeenten in overleg.

Dit zijn de coronamaatregelen vanaf 29 augustus 2020

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

 • Er komen afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.
 • De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
 • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
 • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:

 • Veiligheidsregio’s kunnen een ontheffing verlenen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Dit geldt voorgebouwen die van groot belang voor de regio. Wel blijft daar de 1,5 m regel van toepassing.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • horeca aan de airside van luchthavens.

Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen:

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.


CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?