Personeelsnet

Coronacrisis: Overzicht derde steunpakket met 3 pijlers en 8 maatregelen

Voorlopig zijn we nog niet van het Coronavirus af en zullen bedrijven last houden van de beperkende maatregelen. De afgelopen maanden zijn door de overheid al tientallen miljarden in de economie gepompt, om banen te behouden en hulp te bieden aan werknemers, bedrijven en zelfstandigen. Vanaf 1 oktober 2020 zal een derde steunronde in werking treden. Hier ziet u een overzicht van de 8 maatregelen die het kabinet neemt om de economie door de coronacrisis heen te loodsen.

Ondanks de miljardensteun, waarschuwt het kabinet dat het niet alle bedrijven en zelfstandigen overeind kan houden. Waar nodig zal het kabinet passende aanvullende acties ondernemen, ook in de laatste kabinetsperiode die na komende Prinsjesdag ingaat. In de Rijksbegroting worden de plannen nader uitgewerkt, maar het kabinet wil nu al duidelijkheid geven over de verlengde steunmaatregelen voor de komende 9 maanden.

Drie pijlers: steun, innoveren en omscholen
Het steunpakket bestaat uit drie pijlers, die moeten beschermen wat levensvatbaar is, nieuwe investeringen aanjagen en perspectief bieden door een sociaal pakket.

  • Doorgaan met steun: De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd. Naast deze drie instrumenten, blijven ook de maatregelen die ondernemers van liquiditeit voorzien. Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door de contactbeperkingen.
  • Stimuleren en investeren: Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd. Ook wil het kabinet bedrijven financieel gezond houden en innovatie stimuleren. Op Prinsjesdag zal het kabinet het ‘Nationaal Groeifonds’ aankondigen, waarmee grote projecten worden gefinancierd.
  • Omscholing en hulp bij werkloosheid: Het kabinet zet ruim 1 miljard in voor begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Samenwerking met vakbonden en werkgevers
De inhoud van het steunpakket is samengesteld in overleg met vakbonden en werkgevers. Volgens het kabinet hebben de gesprekken met de sociale partners geleid tot betere voorstellen. Dat schrijft het kabinet (PDF) in een brief aan de Tweede Kamer waarin het de steunmaatregelen bekend maakt. 

Deze (economische) crisis vraagt om samenwerking tussen allerlei partijen: werkgevers en werkenden, sociale partners, onderwijs, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en de rijksoverheid.

ACHT MAATREGELEN VAN HET DERDE STEUNPAKKET CORONACRISIS

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden, waarbij de loonkostensubsidie steeds een stukje lager wordt.

Hiermee krijgen bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen, een helpende hand. Verder biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen.

Net als bij de NOW wordt de regeling gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt, waar dat nodig is, een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd. In deze regeling zit nu een partnertoets en een kapitaaltoets, waarbij het eigen huis niet mee hoeft te tellen.

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De TVL biedt bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus ook na 1 oktober 2020 een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Het kabinet heeft besloten de TVL met negen maanden te verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het (midden)grote mkb. Bovendien wordt de TVL vanaf 1 januari gerichter ingezet op de bedrijven die het meest worden getroffen in hun bedrijfsvoering.

4. Aanvullende sectorale steun

4.1 Cultuur
De culturele en creatieve sector is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Maar de inkomsten zijn daar nu laag of zelfs nul, terwijl de kosten van vele instellingen, kunstenaars en creatieve professionals doorlopen of zelfs stijgen. Daarom komt er een steunpakket voor de culturele sector, aanvullend op de generieke maatregelen, waarmee ook wordt ingezet op innovatie en nieuwe vormen van publieksbereik. Daarnaast komt er geld voor de lokale culturele infrastructuur en voor de kosten die gemeenten en provincies moesten maken.

4.2 Publieke omroep
De publieke omroep besteedt veel tijd en extra geld aan informatie over de coronacrisis. Daarom krijgt de publieke omroep extra geld, ook voor de komende tijd.

4.3. Tegemoetkoming dierentuinen
De dierentuinen hebben het zwaar, want de inkomsten lopen terug terwijl de kosten voor verzorging van de dieren doorgaan. Om het dierenwelzijn van dierentuindieren te waarborgen, is er extra steun voor dierentuinen.

4.4. Evenementenbranche
Met nieuwe verzekeringsinstrumenten, kunnen straks toch weer wat evenementen georganiseerd worden. Maar steun van de overheid (bijvoorbeeld garantstelling) is dan wel nodig. Als dat écht helpt, gaat het kabinet daarover nadenken.

4.5. Reisbranche
Ook hier gaat de overheid helpen door leningen te geven aan garantiefondsen. Hierdoor kunnen consumenten zonder zorgen op reis, omdat zij eventueel hun geld terugkrijgen of een voucher dat ze echt kunnen vertrouwen.

4.6 Nertsen
Nu er steeds weer coronabesmettingen blijven optreden bij de nertsenfokkerijen, heeft het kabinet besloten dat deze in maart 2021 moeten sluiten. Daarvoor is geld ter compensatie beschikbaar.

5. Liquiditeitssteun: belastingmaatregelen en borgstellingen

5.1 Borgstellingen en garantiefondsen
De kredietfaciliteiten voor ondernemers blijven beschikbaar. De verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) voor bedrijven die door de gevolgen van het coronavirus worden geraakt en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, heeft een looptijd tot 1 april 2021. De coronamodule in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) lopen door tot en met 31 december 2020. Overgebleven geld uit het eerste noodpakket, wordt gebuikt om uitstel te geven aan ondernemers met een lening van Qredits.

5.2 Uitstel van betaling van belastingen
De periode om uitstel van belastingbetaling aan te vragen eindigt op 1 oktober 2020. Voor het aflossen van de belastingschuld komt een ruimhartige aflossingsregeling van 24 maanden vanaf 2021. Nieuwe verplichtingen moeten wel uiterlijk 1 januari 2021 weer worden betaald. Zo wil het kabinet weer belastinggeld binnenkrijgen en problematische schuldsituaties voorkomen.

5.3 Aftrek woon-werkverkeer blijft in stand
Werknemers kunnen de kosten voor woon-werkverkeer met het ov van de belasting aftrekken (als dit niet door de werkgever wordt vergoed). Maar door het vele thuiswerken, hebben veel werknemers nu eigenlijk recht op minder reisaftrek, terwijl de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Voor het jaar 2020 zal de reisaftrek in de inkomstenbelasting worden toegepast volgens het reispatroon van vóór de coronacrisis, als de reiskosten van de werknemer ongewijzigd zijn.

5.4 Hypotheek aftrek blijft ongewijzigd
Het recht op hypotheekrenteaftrek blijft behouden, ook als een betaalpauze is afgesproken. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Tot dat moment kan een betaalpauze kan worden aangevraagd en verleend.

6. Maatregelen gericht op investeringen

Het kabinet wil met investeringen het herstel van de economie bespoedigen: zo gaat de overheid publieke investeringen naar voren halen, private investeringen stimuleren, bedrijven financieel gezonder maken en innovatie stimuleren.

De komende jaren worden investeringen ter waarde van circa € 2 miljard naar voren gehaald. Bijvoorbeeld door onderhoud aan het spoor- en (water)wegen, het aanleggen van wegen en fietspaden en het verduurzamen van rijksgebouwen. Verder maakt het kabinet op Prinsjesdag maatregelen bekend om private investeringen aan te jagen.

De overheid gaat ook bijdragen aan een particulier investeringsfonds dat bedrijven meer liquiditeit geeft door herkapitalisatie. Zo kunnen bedrijven die in de basis gezond zijn, voor Nederland behouden blijven. Ook komt er geld voor bedrijven die kunnen doorgroeien en innoveren. Dat gebeurt onder meer met geld van de EU en door belastingmaatregelen.

7. Sociaal pakket om mensen aan het werk te houden

Het kabinet wil goede begeleiding bieden aan mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen. Daarom trekt het kabinet geld uit voor een sociaal pakket om mensen aan het werk te houden, bijvoorbeeld door bij- en omscholing. Hiervoor heeft het kabinet tot 2022 ongeveer 1,4 miljard euro vrijgemaakt.

Samenwerking tussen alle partijen op de arbeidsmarkt moet werkloosheid voorkomen en mensen zo snel mogelijk nieuw werk bieden. Het kabinet investeert daarom in de dienstverlening naar ander werk en ziet daarbij drie fases:

  • De eerste fase is de begeleiding van werknemers nog voordat ze werkloos zijn. Werkgevers, werknemers en vakbonden hebben hier het voortouw. Hierbij is omscholing en ontwikkeling van werknemers aan de orde.
  • De tweede en derde fase zijn de fasen waarin mensen toch zonder werk zijn komen te zitten. Zij doen dan een beroep op de WW (tweede fase) of bijstand (derde fase).        

Verder pakt het kabinet jeugdwerkloosheid aan, met specifieke aandacht voor kwetsbare schoolverlaters.

Als laatste wil het kabinet problematische schulden tegengaan. Dit is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat mensen deel kunnen nemen in onze samenleving en om mensen aan het werk te houden of te helpen.

8. Caribisch Nederland

De noodmaatregelen gaan, aangepast, ook gelden Caribisch Nederland. Dit betekent dat de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies met negen maanden verlengd wordt. Eind 2020 wordt bezien hoe deze regeling gedurende de resterende looptijd verder afgebouwd kan worden indien de economische situatie dit op dat moment toelaat.


CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?