Wijzigingen HR 2024 invoeren: implementatieplan voor de HR-adviseur

In 2024 staan de nodige wijzigingen op stapel. Daarom is het handig om als HR-adviseur een plan te maken waarmee je het nieuwe jaar actief tegemoet treedt. Personeelsnet doet hier een voorzet, waarmee u snel aan de slag kunt.

Het ontwikkelen van een afdelingsplanning voor HR in 2024 vereist kennis van de aangekondigde wijzigingen voor HR in 2024 en de implicaties voor de organisatie.

Deze wijzigingen, gecombineerd met andere maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen gevolgen hebben voor het opgestelde HR-beleid, het personeelshandboek of de huisregels voor het personeel. Deze werken weer door in deelonderwerpen waar de HR-adviseur bij betrokken is.

HR-TOOLS VOOR 2024: Gebruik deze HR-tools en modellen voor uw HR-beleid

Implementatieplan wijzigingen HR 2024
Personeelsnet geeft hieronder een aanzet met stappen die de HR-adviseur zou kunnen zetten om de wijzigingen voor 2024 in de organisatie te implementeren:

VOORZET IMPLEMENTATIEPLAN WIJZIGINGEN VOOR HR IN 2024

1. Analyse van de belangrijkste wijzigingen

 • Hervormingen arbeidsmarkt: Snellere toekenning vaste contracten, regulering flexcontracten.

 • Werkkostenregeling (WKR): terug naar normaal tarief van 1,92% voor de eerste 400.000 salariskosten.

 • Thuiswerken: geen wettelijk recht, afwijzing niet alleen op zwaarwegende gronden.

 • Maximale onbelaste thuiswerkvergoeding: Stijging naar €2,35 per dag.

 • Reiskosten: verhoging maximale onbelaste vergoeding naar €0,23 per zakelijke kilometer.

 • OV-kaart: onbelast vergoeden mag al bij enig zakelijk gebruik.

 • Wettelijk minimumloon: voortaan vastgesteld per uur, dus hoger salaris voor werknemers die meer dan 36 uur werken.

 • Loongebouw: door hogere loondruk in de laagste schalen het loongebouw herzien.

 • CO2-uitstoot Rapportage: Verplichting voor organisaties met meer dan 100 werknemers.

 • 30%-Regeling voor Expats: Versobering en aftopping.

 • Wet DBA: Opnieuw aanpassingen voor duidelijkere criteria tussen zelfstandigen en werknemers.

 • Pensioenwetgeving: Veranderingen in pensioenopbouw en -uitkering, aanpassing pensioencontracten, voorlichting aan werknemers.

2. Impact op de organisatie

 • Contractbeheer: Voorbereiden op de snellere toekenning van vaste contracten en aanpassingen in flexibele arbeidsovereenkomsten.

 • Salarisadministratie: Aanpassen van de WKR, thuiswerkvergoeding, reiskostenvergoedingen en implementatie van het uniform minimumuurloon.

 • Budgettering: Rekening houden met veranderingen in WKR en overige vergoedingen.

 • HR Beleid: Aanpassen van beleid rondom thuiswerken, CO2-rapportage en expat-regelingen.

 • Flexibele schil: rekening houden met ontwikkelingen rondom flexcontracten en basiscontract.

 • Communicatie: Informeren en trainen van managers, ondernemingsraad en medewerkers over de nieuwe wet- en regelgeving.

 • Scholing: HR-collega’s op de hoogte brengen van ontwikkelingen en te nemen acties

3. Actieplan voor implementatie

 • Tijdlijn opstellen: Belangrijke data en deadlines voor implementatie markeren, eventueel ook ná 2024

 • Communicatieplan: Hoe en wanneer informeer je medewerkers over de veranderingen?

 • Overleg met OR: Bij wijzigen van beleid en uitvoeringsplannen de ondernemingsraad op tijd betrekken.

 • Samenwerking zoeken met andere afdelingen: Afstemmen met financiën, juridische zaken, etc.

4. Monitoring en aanpassing

 • Evaluatie: Periodieke evaluatie van de geïmplementeerde veranderingen.

 • Feedback: Feedback verzamelen van medewerkers en leidinggevenden.

 • Aanpassingen: HR-beleid, Personeelshandboek, regelingen herzien. Snel reageren op eventuele knelpunten of veranderingen in wetgeving.

 • Informatiepositie: Wijzigingen en toepassingen in HR-documenten bijhouden.

5. Voorbereiding op toekomstige veranderingen

 • Politiek: Nieuw kabinet kan bestaande plannen en voornemens wijzigen of helemaal schrappen. Verder kunnen nieuwe initiatieven gevolgen hebben voor HR-professionals.

 • Volg daarom vakinformatie: Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en trends die gevolgen hebben voor het HR-vakgebied.

 • Flexibele planning: Zorg voor aanpasbaarheid in de HR-planning voor onvoorziene veranderingen.


HR-TOOLS VOOR 2024: Gebruik deze HR-tools en modellen voor uw HR-beleid

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?