Werkgevers willen geen wet voor gelijke kansen bij sollicitaties

Nu er zicht is op een rechts kabinet, lijken werkgeversorganisaties een kans te zien voor een lobby tegen het wetsvoorstel dat sollicitanten gelijke kansen moet geven bij sollicitaties. De werkgeversorganisaties stellen dat het wetsvoorstel te veel procedures voorschrijft en dat dit niet helpt om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Werkgevers willen de wet van tafel en zien veel meer in handige tools die kunnen helpen om eerlijker te werven en selecteren.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN, uiten kritiek op het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Zij vinden dat de wet zich te sterk richt op het vastleggen van procedures en achteraf controleren, wat tot bureaucratische lasten leidt. In plaats daarvan pleiten ze voor een aanpak die zich richt op het creëren van gelijke kansen voor iedereen op de werkvloer, door te investeren in bewustwording en een inclusieve cultuur.

Belang van een inclusieve werkcultuur
Een inclusieve werkcultuur, die diversiteit en inclusie omarmt, begint bij bewustwording. Veel werkgevers willen wel inclusiever werken, aldus de werkgeversorganisaties, maar weten niet goed hoe dat dan moet. Ook zouden ze zich soms niet bewust zijn van discriminatie binnen hun organisatie.

Om werkgevers te ondersteunen, zijn praktische hulpmiddelen en trainingen essentieel. Dat kan bijvoorbeeld met hulpmiddelen die inclusieve werving en selectie bevorderen. Zo heeft de politie Amsterdam ingezet op begeleiding en ondersteuning van kandidaten, wat resulteerde in een toename van de diversiteit van 6% naar 30%. Websites zoals www.diversiteitopdewerkvloer.nl , initiatieven als Diversiteit in Bedrijf, de NVP-sollicitatiecode, en de Handreiking Gelijke beloning zijn andere positieve voorbeelden.

IN HET KORT:  Dit staat in het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

 • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een procedure voor werving en selectie op papier zetten die gelijke behandeling garandeert voor sollicitanten (ook stagiairs).
 • Kleinere bedrijven moeten de wet ook volgen, maar krijgen minder administratieve lasten opgelegd
 • Als de werkgever een dienstverlener inschakelt of software gebruikt voor recruitment, moet hij goed onderzoeken of daardoor geen (onbedoelde) discriminatie ontstaat in de werving- en selectieprocedure (dit is de nieuwe 'vergewisplicht')
 • De resultaten van dat onderzoek, moet de werkgever 3 jaar bewaren (kleinere bedrijven hoeven dit niet)
 • De wet geldt ook voor dienstverleners in arbeidsbemiddeling, zoals uitzendbureaus en recruiters; zij moeten dus ook een procedure op papier hebben die gelijke behandeling waarborgt
 • Ook bureaus die kandidaten beoordelen door een assessment af te nemen, vallen onder deze regels
 • Deze externe bureaus voor arbeidsbemiddeling moeten ook een procedure opstellen die regelt hoe hun werknemers omgaan met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers (‘we willen alleen een Nederlander en geen ….’)
 • Als de opdrachtgever volhardt in het discriminerende verzoek, moet het externe bureau dat melden bij de Arbeidsinspectie
 • Werkgevers en arbeidsbemiddelaars moeten hun procedures geregeld evalueren en bijwerken naar de laatste stand van zaken (ook als er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van HR)
 • De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en externe bureaus zich aan de wet houden en kan verbeteringen eisen en boetes opleggen
 • Boetes en overtredingen worden openbaar gemaakt en zijn opvraagbaar voor derden, dus het gevaar van negatieve publiciteit is een extra reden om de wet goed uit te voeren

Betere selectie met hulpmiddelen
Werkgeversorganisaties adviseren om de focus te leggen op het verder verspreiden van hulpmiddelen en het aanpassen van de NVP-sollicitatiecode. Dit zou werkgevers kunnen aanmoedigen om praktijken te adopteren die ongelijkheid in kansen tegengaan, door nadruk te leggen op bewustwording en cultuurverandering binnen organisaties. Het wetsvoorstel kan daarmee van tafel, vinden de werkgevers.

Werven en selecteren: Doe het nu al beter met deze hulpmiddelen 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?