Dit moet u regelen in het Basiscontract Arbozorg

Sinds 2017 moeten werkgevers verplicht een (basis-)contract sluiten met arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet. Het ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder bekend.

Om werkgevers die zuchten over al die nieuwe verplichtingen voor te zijn, presenteert het ministerie de nieuwe verplichting onder de opwekkende noemer ‘Het basiscontract, zo geregeld’. De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen.

Basiscontract afsluiten verplicht
Het ministerie van SZW presenteert geen modelcontract, maar geeft aan welke afspraken werkgevers en arbodienstverleners minimaal contractueel moeten vastleggen in het Basiscontract Arbozorg. Dit zijn zowel rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer als de bedrijfsarts.

Werkgevers die meer op papier willen afspreken, kunnen dat doen in het ‘basispluscontract’. Volgens het ministerie kan daarmee de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Dat mag ook collectief, bijvoorbeeld per sector, maar de werkgever blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

Minimaal te regelen in basiscontract
In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
  Deskundige begeleiding bij ziekte. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.
 • Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  De RI&E is een middel om de gezondheid en veiligheid binnen een organisatie te bevorderen. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak.
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  Het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.
 • Aanstellingskeuring
  Een aanstellingskeuring wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen.

Naast de bestaande wettelijke taken, moeten in het basiscontract ook nog nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten:

 • Toegang tot bedrijfsarts
  In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.
 • Overleg met OR en preventiemedewerker
  Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 • Bezoek van de werkplek
  De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion
  De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
 • Klachtenprocedure
  Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
 • Melden beroepsziekten
  Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie
  De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

 

Actuele HR-modellen: compleet, duidelijk en direct klaar voor gebruik

HR-beleidsplan: 10 bouwstenen voor strategisch HRM beleid 

Opleidingsplan: vul de Checklist in en maak zelf uw Opleidingsbeleid 

Hybride werken: gebruik deze leidraad om het goed te organiseren 

Ziekteverzuim aanpakken: slim verzuimbeleid zorgt voor lagere kosten 

Alle Modellen, Tools en Downloads voor HR-professionals vindt u hier

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?