Personeelsnet

Arbeidsmarkt-experts: ‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

Flexwerkers verdienen meer zekerheden. En werknemers in vaste banen moeten flexibeler worden op de arbeidsmarkt. Dat stellen vooraanstaande arbeidsmarkt-experts in het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk'.

Flexwerkers verdienen meer zekerheden. En werknemers in vaste banen moeten flexibeler worden op de arbeidsmarkt. Dat stellen vooraanstaande arbeidsmarkt-experts in het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’.

Het manifest geeft een uitgebreide beschouwing over wat er allemaal anders moet in alle mogelijke regels en wetten die de arbeidsmarkt beïnvloeden.

De arbeidsmarkt moet dringend worden gemoderniseerd. Daarbij zijn meer maatregelen noodzakelijk dan nu zijn voorzien in het nieuwe regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte. Dat schrijven de arbeidsmarkt-experts, onder wie drie hoogleraren op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsrecht en employability.

Flex en zekerheid
De landelijke en sectorspecifieke “regels en instituties voor de arbeidsmarkt” lopen achter bij de huidige economische ontwikkelingen, constateert het manifest.
In 1999 werd de Wet Flexibiliteit en Zekerheid ingevoerd. De basis hiervoor was de overeenstemming tussen sociale partners, het uitzendwezen en het kabinet om meer ruimte te bieden aan flexibele arbeidscontracten. Dat was immers in het belang van de Nederlandse open, op export en handel gerichte, economie.
Flexibele contracten moesten dan wel goed geregeld moeten worden in wet en CAO en een opstapje vormen naar vast werk. Tegelijkertijd zou het vaste contract aantrekkelijker moeten worden door dat flexibeler en goedkoper te maken.

Te weinig werkzekerheid
Volgens het manifest is sinds de jaren negentig de werkzekerheid niet voldoende meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen (ZZP-ers) sterk is doorgezet.
"De onbalans die daardoor is ontstaan, kan de Nederlandse economie en de samenleving schade toebrengen als die blijft voortbestaan. Kabinetten en sociale partners hebben hier nog geen gezamenlijke oplossing voor kunnen vinden. De discussies zijn ideologisch en emotioneel", aldus het persbericht bij het manifest.

Flexibel werken normaliseren
Flexibel werken moet niet teruggedrongen worden, maar definitief worden genormaliseerd, vinden de auteurs van het manifest.
Dat betekent dat flexwerkers meer zekerheid geboden moet worden door middel van vrijwillige her-aansluiting bij collectieve voorzieningen, waardoor het draagvlak en de draagkracht van die voorzieningen ook weer toenemen. Ook kunnen op nationaal niveau aanvullende voorzieningen worden getroffen.
De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren moet niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden gebeuren, maar op basis van kwaliteit.

Trekkingsrechten
Uit de reeks van voorstellen in het manifest van 40 pagina's enkele krenten uit de pap:


  • scholing moet voor iedereen toegankelijk zijn: niet alleen voor werknemers in een vaste baan, maar ook voor ZZP-ers en flexwerkers

  • via een systeem van trekkingsrechten kunnen werknemers en werknemers gezamenlijk investeren in scholing

  • werknemers moeten in staat worden gesteld om hun competenties te documenteren in ePortfolio's. Een dergelijk systeem wordt al in het onderwijs gebruikt

  • flexwerkers moeten zich kunnen aansluiten bij collectieve voorzieningen die nu vaak per CAO worden geregeld

  • goede organisatie van-werk-naar-werk-trajecten waarbij ook flexwerkers worden ondersteund naar ander werk

  • goede en betaalbare arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorziening voor alle werkenden

  • meer zeggenschap over arbeidstijden voor werkenden.

Gunstiger tij voor hervormingen
Sommige voorstellen in het manifest lijken op de voorstellen van de Commissie Bakker uit 2008, die destijds door de politiek niet zijn overgenomen. Deze dagen lijkt het tij iets gunstiger omdat het nieuwe kabinet - in tegenstelling tot de politieke partijen toen - nu wel bereid is de arbeidsmarkt te hervormen.

Aan het manifest schreven mee: Ronald Dekker (arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg), Linde Gonggrijp (directeur van FNV Zelfstandigen), Marc van der Meer (directeur van ECBO, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs), Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar Employability aan de Universiteit van Amsterdam), Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg).

Lees ook:
'Zeggenschap over werktijden in ruil voor minder onregelmatigheidstoeslag'.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?