Personeelsnet

U kunt nu transitievergoeding zieke werknemer terugvragen. Dit heeft u nodig:

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die sinds 1 juli 2015 zijn beëindigd. U heeft zes maanden de tijd om bij het UWV de compensatie aan te vragen. Op dit moment heeft UWV het razend druk door de noodmaatregelen voor de coronacrisis, maar de uitvoeringsorganisatie belooft dat dit geen invloed heeft op de aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding.

Werkgevers hielden werknemers na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst, omdat ze geen transitievergoeding wilden (of konden) betalen. Maar nu op 1 april 2020 de Regeling compensatie transitievergoeding in werking is getreden, kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding terugvragen.

Premies Awf gaan omhoog
De compensatieregeling lost het probleem op van de slapende dienstverbanden, die door de Hoge raad zijn verboden. Vooral kleine werkgevers kozen voor een slapend dienstverband, omdat zij na twee jaar loondoorbetaling van de zieke werknemer, geen geld meer hadden om ook nog een transitievergoeding te betalen. Hierdoor waren veel werkgevers ook huiverig om personeel in (vaste) dienst te nemen.

Met de compensatieregeling wordt de werkgever gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij moet betalen wanneer hij een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is. De aanvraag voor de compensatie wordt afgehandeld door het UWV. Het geld komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De premies voor dat fonds gaan voor alle werkgevers daardoor wél omhoog.

Ook compensatie bij IVA-uitkering
Als een werknemer niet of nauwelijks meer kan werken en er maar een heel kleine kans is op herstel, wordt soms een vervroegde IVA-uitkering toegekend (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wanneer de werkgever daarna een transitievergoeding uitkeert terwijl de werknemer nog ziek was, kan deze ook in aanmerking komen voor compensatie. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden.

Aanvraag indienen met e-Herkenning
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag bij het UWV indienen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen sinds 1 juli 2015. Het UWV gaat bij de beoordeling van de aanvraag zoveel mogelijk gebruik maken van gegevens die al bij de uitvoeringsinstantie bekend zijn.

De aanvraag gebeurt bij het UWV met e-Herkenning. U moet dan wel de juiste machtiging hebben, namelijk voor de dienst 'Ontslag/Indienen ontslagaanvraag'. Controleer dit, voordat u de aanvraag bij het UWV doet.

 • De aanvraag moet voor oude gevallen (sinds 1 juli 2015) worden gedaan binnen een half jaar nadat de regeling in werking treedt. U kunt uw aanvraag dus doen tot en met 30 september 2020. UWV heeft voor oude gevallen een half jaar (26 weken) de tijd om een beslissing te nemen. Als u recht heeft op compensatie, betaalt UWV deze binnen 6 weken na de beslissing.
 • Voor nieuwe gevallen geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet worden ingediend.
  In dit geval neemt UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing (maar deze termijn mag worden verlengd). Als er recht is op compensatie, betaalt UWV deze binnen 6 weken na de datum van de beslissing.

U krijgt een bedrag gecompenseerd dat past binnen de wettelijke kaders. Dus als u een hogere vergoeding geeft, bijvoorbeeld een vergoeding bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, krijgt u toch maar maximaal het wettelijk vereiste bedrag voor de transitievergoeding terug.

Bewijsmateriaal verzenden naar UWV
Het UWV heeft een aanvraagformulier op de site geplaatst waarbij de werkgever zoveel mogelijk wordt begeleid bij het indienen van de aanvraag, zodat een vlotte afhandeling kan plaatsvinden. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Aanvullingen en privacyaspecten
Bij een incomplete aanvraag, mag de werkgever deze aanvullen (binnen 14 dagen voor nieuwe gevallen en 28 dagen voor oude gevallen). Als binnen die termijn alle benodigde documenten binnen zijn, is sprake van een tijdig ingediende aanvraag die in behandeling zal worden genomen.

Werkgevers hoeven niet bang te zijn dat ze in strijd handelen met de privacyregels als ze de gegevens van de werknemer aan het UWV verstrekken. In de toelichting van de regeling is uitgelegd dat de verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met de bepalingen van de AVG.

Gegevens die de werkgever moet verstrekken voor compensatie transitievergoeding

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: papieren waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

  Dit kunnen zijn:
 1. de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 2. de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
 3. de beëindigingsovereenkomst voor het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ná het aflopen van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte).
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
 • Indien kosten zijn afgetrokken (inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten), heeft het UWV nog extra documenten nodig:
  • een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
  • het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
 • Verder kan UWV ook extra documenten opvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zieke werknemer onder de 18 jaar is. Maar bijvoorbeeld ook als de werknemer tijdens de ziekteperiode wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen. Dat geldt ook voor verleende winstuitkeringen of bonussen die doorbetaald zijn.


MIS NIKS: 
Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?