Personeelsnet

Opletten: vanaf 2019 overwerk (bijna) altijd uitbetalen aan werknemer met minimumloon

Wie overwerkende werknemers compenseert in tijd voor hun extra inzet, mag dit nu nog schriftelijk overeenkomen. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar, als het is geregeld in de cao. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon zouden zakken, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen. Hier vindt u de opletpunten.

Door de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar vervallen. Want zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden.

Voor de wet is 2018 een overgangsjaar waarin werkgevers nog kunnen kiezen om meer- en overuren uit te betalen of om ze te compenseren in tijd. Daarover moeten werkgever en werknemer dan vooraf afspraken op schrift zetten.

Tijd-voor-tijd wijzigt vanaf 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer zomaar toegestaan om de tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met de werknemer te maken. Dat mag alleen als over zo’n regeling afspraken zijn gemaakt in de cao. Werkgevers die onder een cao vallen, moeten zich straks houden aan de regeling die in de cao staat. Uitzendkrachten volgen hierbij de cao van de inlener.

Wanneer in de cao een regeling is opgenomen voor de compensatie in tijd voor overwerk, moet die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen.
Is er geen cao, of niets geregeld in de cao, dan moet overwerk altijd worden uitbetaald wanneer de werknemer daardoor anders onder het wettelijk minimumloon zou uitkomen.

Geen cao, dan meerwerk vaker uitbetalen
Als de organisatie niet onder een cao valt, moeten werknemers met het minimumloon vanaf 1 januari 2019 dus altijd compensatie voor overwerk ontvangen in geld.

Voor medewerkers met een hoger loon geldt dit niet en mag de werkgever nog steeds tijd-voor-tijd-afspraken maken. Maar ook daarbij moet u erop letten dat zij (door de compensatie in tijd) in de reguliere betalingsperiode niet zó weinig werken, dat zij daarmee onder het wettelijk minimumloon zakken.

Opletpunten tijd voor tijd bij overwerk vanaf 2019

  • De wet bepaalt dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon moeten krijgen.
  • Vanaf 2019 mag u alleen nog afspraken maken over tijd-voor-tijd als dat in de cao is geregeld. Een schriftelijke overeenkomst met een werknemer, is zonder basis in de cao niet geldig.
  • Het recht op minimumloon geldt steeds per reguliere betalingsperiode, meestal per maand. Compensatie in tijd, mag wél voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan, als de werknemer maar niet onder het minimumloonbedrag zakt.
  • Voor het recht op het minimumloon, moet u alle uren optellen. Wanneer een werknemer meer betaald krijgt dan het minimumloon, is tijd voor tijd nog steeds toegestaan. Daarbij moet u er wel op letten dat de werknemer over alle uren tezamen ten minste het minimumloon ontvangt.
  • Voorbeeld: u vraagt een werknemer met een bruto uurloon van 10 euro om 5 uren over te werken. De normale arbeidsduur is 40 uur per week (met een loon van 400 euro per week). Bij 5 uren meerwerk is dan 45 uur per week gewerkt.

    Als we het loon van 400 euro delen door 45 (gewerkte uren) ontstaat een uurloon van omgerekend 8,88 euro bruto per uur. Dat ligt boven de het minimumloonbedrag van 8,80 euro bruto. In dit geval kunt u het meerwerk in tijd compenseren binnen de reguliere betaalperiode, omdat voor alle gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon wordt betaald.

    Bij 6 uur overwerk lukt dat in dit voorbeeld niet meer, omdat het uurloon dan onder de norm zakt van het minimumloon.
  • Vuistregel voor organisaties zonder cao: het aandeel dat een werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon, kunt u ook in tijd compenseren voor overwerk. Dus betaalt u bijvoorbeeld 20 procent meer dan het minimumloon, dan kan de werknemer 20 procent meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder dat u daar compensatie in geld voor hoeft te geven.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?