Let op: 100% loon doorbetalen tijdens vakantie van zieke werknemer, dit moet HR regelen

De zomerse vakantie-uittocht komt eraan. Ook medewerkers die langdurig ziek, zijn willen er dan even tussen uitgaan. Als een zieke medewerker op vakantie wil, moet die daarvoor wel vakantiedagen opnemen. De rechter heeft bepaald, dat de werkgever dan 100% van het loon moet doorbetalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’. Zieke werknemers die te weinig vakantieloon hebben gekregen, kunnen binnen 5 jaar zelfs nabetaling van het gemiste loon vorderen. Werkgevers en HR-afdelingen doen er daarom goed aan om hun personeelsregelingen hierop na te lopen.

In artikel 629 BW7 is geregeld dat een zieke werknemer ten minste 70% van het loon doorbetaald krijgt tijdens ziekte, zwangerschap of bevalling. Het eerste jaar mag het ziekengeldloon niet onder het wettelijk minimumloonbedrag zakken. Soms is per cao geregeld dat het eerste ziektejaar het volledige loon wordt doorbetaald, om vervolgens in het tweede jaar te dalen naar 70%.

Sinds 2012 houden werknemers die langdurig ziek zijn recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat de zieke werknemer ook nog recht houdt op bovenwettelijke vakantiedagen. Doordat er vakantiedagen worden opgebouwd, moet de zieke werknemer ook vakantie-uren opnemen als die met vakantieverlof gaat. Tijdens de vakantieperiode heeft de zieke werknemer dan even geen re-integratieverplichtingen en heeft hij recht op volledige loondoorbetaling.

Recht op 100% loon bij vakantie van zieke werknemer
Dat de zieke werknemer recht heeft op 100% ziekengeldloon tijdens vakantie en niet 70%, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel in een jarenlang slepende zaak die door een ambtenaar van de Belastingdienst was aangespannen. Volgens het toen geldende ambtenarenreglement ontving hij 70% van het loon toen hij vakantie opnam tijdens ziekte, terwijl hij vond dat hij recht had op volledige loondoorbetaling.

In eerste instantie was zijn eis afgewezen, maar in hoger beroep kreeg hij toch gelijk. Voor het zover was, vroeg de rechter eerst een oordeel aan het Europese Hof van Justitie omdat hiervoor Europese regels gelden die in de Nederlandse wet zijn toegepast. Het Hof oordeelde in het voordeel van de ambtenaar en de rechters in Overijssel hebben dat oordeel in hun uitspraak onlangs bevestigd: een werknemer die niet werkt door ziekte, heeft tijdens het vakantieverlof recht op 100% van het oorspronkelijke loon en hoeft geen genoegen te nemen met het lagere ziekengeldloon van 70%. Zieke werknemers die in het verleden te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen. Dit is mogelijk over een termijn van maximaal 5 jaar. 

Dit moet HR regelen voor betaling ziekengeldloon tijdens vakantie

  • Als gevolg van de gerechtelijke uitspraken, is nogmaals bevestigd dat een werknemer recht heeft op 100% loondoorbetaling van opgenomen vakantie-uren tijdens arbeidsongeschiktheid, ook als het ziekengeldloon op dat moment 70% is.
  • Als de werknemer tijdens vakantie in ziekteperiodes te weinig loon kreeg, kan het te weinig betaalde loon worden teruggevorderd over de voorgaande 5 jaar.
  • Als in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek staat dat de werknemer tijdens ziekte 70% krijgt doorbetaald voor vakantie-uren, is het dus verstandig om dit aan te passen.
  • Overleg ook met de salarisadministratie of en hoe deze wijziging kan worden doorgevoerd.
  • Informeer de directie, het management, de medewerkers en de OR over de voorgenomen wijziging.
  • Voordat de arbeidsongeschikte werknemer vakantie kan opnemen, moet hij nog steeds vooraf toestemming vragen aan de werkgever.
  • Tijdens de volledig betaalde vakantie van de zieke werknemer, bestaat geen re-integratieverplichting.

Wat is de waarde van een vakantiedag?
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof, heeft AWVN-jurist Marco Veenstra eerder dit jaar een interessant blog geschreven over de waarde van vakantiedagen. Veenstra laat daarin zien dat de uitspraak niet zo onverwacht is en aansluit bij eerdere oordelen van Nederlandse rechters. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon, moet worden bepaald aan de hand van de tijdvakken waarin daadwerkelijk is gewerkt. De werkgever mag daarbij geen rekening houden dat het loon tijdens ziekte is verminderd door arbeidsongeschiktheid.

De Europese rechters onderbouwen hun arrest met eerdere uitspraken. Kern is dat zieke werknemers gelijke rechten hebben als werknemers die niet ziek zijn. Zij hebben daarom tijdens hun vakantie ook recht op hetzelfde loon. Een werknemer heeft recht op betaalde vakantie, als daarvoor een bepaalde periode volledig is gewerkt. Dan is het niet juist als het vakantiegeld afhankelijk zou zijn van het moment waarop vakantie wordt opgenomen (tijdens werken 100% en tijdens ziekte 70%). Een werknemer heeft bovendien niet zelf in de hand wanneer die ziek wordt en moet tijdens vakantie gelijk worden behandeld als werknemers die niet ziek zijn. Het vakantiegeld moet daarom worden afgeleid van de periode waarin de werknemer nog werkte en niet van de ziekteperiode waarin een lager ziekengeldloon wordt betaald.
Zie ook de uitgebreide argumentatie in artikelen 33 tot 41 van het arrest.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?