Personeelsnet

Coronacrisis: werkgevers en vakbonden vragen deze 7 maatregelen van het kabinet

Nu de coronacrisis voortduurt, hebben vakbonden en werkgevers een eisenpakket naar het kabinet gestuurd met maatregelen om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te behouden. Sinds de vorige crisis is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Bestaande regelingen moeten daarom bij de tijd worden gebracht en ruimer worden toegepast, met extra aandacht voor zzp’ers en flexwerkers. Een Corona-noodfonds moet hen inkomenssteun bieden en geld vrijmaken voor bedrijven, zodat zij de lonen van werknemers kunnen doorbetalen. Verder zijn er nog 7 aanbevelingen voor de werkvloer.

De werkgevers en vakbonden zijn bij elkaar gekomen in de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van de sociale partners. Ze hebben een commissie ‘eendracht en daadkracht’ ingericht om (samen met het kabinet) de gevolgen voor werk, inkomen en ondernemerschap van de coronacrisis te bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.

Regelingen wijzigen voor veranderde arbeidsmarkt
Sinds de laatste crisis in 2009 is de arbeidsmarkt van structuur veranderd. Daardoor zijn diverse bestaande steunregelingen niet van toepassing op grote groepen werkenden in de flexibele schil. Daarnaast duurt het nu nog te lang voordat andere regelingen kunnen worden ingezet, zoals deeltijd-WW. De Stichting van de Arbeid vraagt het kabinet daarom de beleidsregels zodanig soepel toe te passen, dat die tijdens de coronacrisis voor meer getroffen bedrijven en werkenden gelden.

Verder moeten financiële regels worden aangepast, om te vermijden dat bedrijven en werkenden onnodig in geldproblemen komen. Op de korte termijn moet daarvoor de WTV-regeling voor werktijdverkorting worden aangepast, moet er ondersteuning komen voor zzp’ers en werknemers met tijdelijk-, oproep- of uitzendcontracten en moet de hoge WW-premie worden afgeschaft voor sectoren die tijdelijk meer werk hebben.

Pakket maatregelen voor bestrijding coronacrisis
De Stichting van de Arbeid roept het kabinet op om direct samen maatregelen te nemen voor behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Concreet verzoekt de Stichting van de Arbeid het volgende:

1. Voorkom dat de WW-rechten van werknemers die gebruik maken van de WTV-regeling worden opgesoupeerd.

2. Pas de regelgeving voor werktijdverkorting WTV zodanig aan, dat ook bedrijven die nu ‘indirect’ schade ondervinden van het coronavirus een beroep kunnen doen op deze regeling.

3. Pas de regelgeving WTV zodanig aan dat bedrijven niet pas na zes weken worden gecompenseerd door UWV maar al na twee weken. Vooral het mkb is hiermee gebaat. Dit zal faillissementen voorkomen.

4. Verander de regeling voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ), die stamt uit 2004, zodanig dat zzp’ers niet verplicht worden om, naast de terugbetaling, 8 procent rente over het verstrekte bedrag te betalen.

Verleen voorschotten aan zzp’ers die in acute nood zijn. Verkort de termijn waarbinnen een besluit op een BBZ-aanvraag wordt genomen. Bekijk of het nodig is een extra financiële injectie aan het BBZ te geven om levensvatbare zzp-ondernemingen te ondersteunen.

5. Richt een Corona-noodfonds op. Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn op flexibele contracten tijdelijk een beroep doen. Anderzijds kunnen ook bedrijven die te kampen hebben met liquiditeit hun werknemers in vaste dienst loondoorbetaling garanderen.

Dit Corona-noodfonds zou moeten uitkeren voor de duur van de coronamaatregelen op basis van de loonstroken van de laatste drie maanden en een bericht van de werkgever dat er geen werk meer is als gevolg van de coronamaatregelen.

Dit fonds zou betaald moeten worden door het Rijk, uit de algemene middelen. Uit het fonds kan de overheid als opdrachtgever ook toeleveranciers en opdrachtnemers van aanbestede werken en diensten deels doorbetalen ondanks dat er tijdelijk minder of geen werk wordt verricht.

6. Verander de regelgeving in de WAB voor de WW-premie zodat bedrijvenbwaar nu méér tijdelijk werk is door de coronacrisis, niet voor deze werknemers de hoge WW-premie moeten afdragen (als gevolg van de regel dat de verloonde uren de contractuele uren niet met meer dan 30 procent mogen overstijgen).

7. Alle sectoren waar nu schouder aan schouder wordt gewerkt, waarbij mensen meer risico lopen om besmet te raken op het coronavirus, verdienen extra aandacht. Zoals de kinderopvang, de supermarktmedewerkers, arbeidsmigranten die in een aantal gevallen in kleine ruimten bij elkaar wonen, maar ook het openbaar vervoer. Het kabinet dient voldoende zorgmaatregelen te nemen voor deze groepen. De samenleving leunt op hen.


Daarnaast: het is code rood in zorgland. Hun extra uitgaven - zoals extra kinderopvang (en mogelijke) kosten die nu nog niet kunnen worden benoemd – moeten gecompenseerd worden. Extra werken is niet erg, maar dat mag niet leiden tot extra kosten.

Zeven aanbevelingen voor de werkvloer
De Stichting van de Arbeid doet ook aanbevelingen voor vakbonden en werkgevers in het veld. Zij bevelen aan om:

  1. Bij individuele bedrijven snel met elkaar in gesprek te gaan over maatregelen om een WTV-aanvraag te voorkomen dan wel zo klein mogelijk te laten zijn.
  2. De werkgelegenheid van flexwerkers voor wie geen WTV geldt, zoveel mogelijk waarborgen. Dan gaat het vooral om oproepcontracten, nulurencontracten, uitzendkrachten of zzp’ers.
  3. Inkomensval voorkomen, door het loon van werknemers waarvoor WTV is aangevraagd, volledig uit te betalen. Dit moet ook financieel mogelijk worden, doordat bedrijven op meer liquiditeit kunnen rekenen uit het Corona-noodfonds.
  4. Wachtdagen bij ziekte niet toepassen voor mensen die ziek zijn of klachten vertonen. Bij klachten moeten mensen thuisblijven en geen economische prikkels krijgen om toch aan het werk te gaan.
  5. Binnen de sector en regio bekijken of elders tijdelijk werk is voor mensen die tijdelijk geen werk hebben.
  6. Gezamenlijk bekijken of scholing mogelijk is tijdens de WTV-periode.
  7. Op de werkvloer letten op de omgangsvormen. De angst voor het coronavirus mag niet leiden tot discriminatie of onfatsoenlijk gedrag.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?