Personeelsnet

Wijzigingen NOW3: 5% korting als u werknemer niet naar ander werk begeleidt

Net als aan het begin van de coronacrisis, trekt het kabinet opnieuw miljarden uit om bedrijven te steunen die omzetverlies hebben. De NOW3 moet levensvatbare bedrijven overeind houden en banen beschermen. Daarom kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. Werkgevers krijgen een inspanningsplicht om mensen die hun baan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Doen ze dat niet, dan worden zij 5 procent gekort op hun loonkostensubsidie.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW3.0 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn ook diverse op- en aanmerkingen uit het parlement verwerkt.
Met de loonkostensubsidie in de NOW3 kunnen ondernemers overleven en tegelijk reorganiseren om hun bedrijf gezond houden. Naar verwachting opent het UWV een online aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november 2020.

Drie keer drie maanden
De NOW3 duurt negen maanden en is opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.

  • In de periode 1 oktober  31 december 2020 bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen.
  • In de volgende periode van 1 januari 31 maart 2021 bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%.
  • Van 1 april 30 juni 2021 gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%.

Bij alle tranches is de forfaitaire opslag 40%, net als in de NOW2.

Minimale omzetverlies wordt hoger
Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie, wordt verhoogd van 20% in de eerste periode naar 30% in de periodes erna (vanaf 1 januari 2021 en vanaf 1 april 2021).

Bovendien wordt vanaf 1 april 2021 de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon (€ 4845 per maand), in plaats van op tweemaal het maximum dagloon (€ 9691 per maand). Op die manier komt de laatste tranche dichter bij de reguliere sociale zekerheid te liggen, waarin ook het maximale dagloon geldt.

Ruimte voor bedrijfseconomisch ontslag
Nu de crisis voortduurt, betekent dit ook dat sommige ondernemers moeten bezuinigen op de loonkosten. Bijvoorbeeld door medewerkers die met pensioen gaan niet meer te vervangen, door met het personeel, de ondernemingsraad of de vakbond afspraken te maken over een loonoffer of door medewerkers te ontslaan.

De NOW 3 biedt daarom steeds per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend.

Inspanningsplicht voor begeleiding naar ander werk
Van de werkgever wordt verwacht dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen op het moment dat hij noodsteun ontvangt en gebruik maakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan. Het kabinet ondersteunt dit met het aanvullend sociaal pakket ter waarde van1,4 miljard euro. Dit pakket voorziet o.a. in bemiddeling van werk-naar- werk en in scholing.

Als de werkgever zich aantoonbaar niet inspant, krijgt hij een korting op de loonkostensubsidie van 5 procent. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Geen bonussen, dividend of inkoop eigen aandelen
Net als in de NOW2 blijft het uitgangspunt dat van bedrijven die een beroep doen op overheidssteun verwacht mag worden dat zij alles in het werk stellen om hun financiële positie te versterken om de werkgelegenheid in hun bedrijf veilig te stellen en voor toekomst een buffer op te bouwen.

Daarom blijft de eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt. Dit geldt zowel voor 2020 als voor 2021.

 

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?