Terugbetalen van de transitievergoeding na herstel arbeidsovereenkomst?

Sinds de Wet Werk en Zekerheid bestaat er een mogelijkheid voor de werknemer om - na ontbinding van de arbeidsovereenkomst - in hoger beroep herstel van de arbeidsovereenkomst te vorderen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de aan de werknemer betaalde transitievergoeding? Moet de werknemer de transitievergoeding aan zijn werkgever terugbetalen? Arbeidsrechtspecialist mr. Ilyasse el Aoumari legt het uit.

mr. Ilyasse el Aoumari is arbeidsrechtjurist en Interim Legal Counsel bij Ad Rem Legal

Waar gaat de zaak over?
De werknemer is sinds 2008 in dienst van de zorginstelling Amsta in de functie van medewerker begeleiding. Amsta krijgt steeds meer klachten over het functioneren van de werknemer. Amsta informeert de werknemer op 1 juli 2013 per brief dat zij ontevreden is over zijn functioneren en start een verbetertraject. Enige tijd later vormen zich nieuwe problemen: zo stelt Amsta de werknemer op non-actief na een officiële waarschuwing voor het betreden en doorzoeken van de kamer van een bewoner en is er een gesprek gevoerd met de werknemer naar aanleiding van een klacht van een cliënt van Amsta.

Als tot slot vier “persoonlijke begeleiders” van Amsta zich negatief uitlaten over het functioneren van de werknemer – die zelfs tot de conclusie komen dat zij de cliënten op dat moment niet toevertrouwen aan de werknemer – dan lijkt de maat vol voor de werkgever. De werkgever verzoekt de Kantonrechter Amsterdam om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017, onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding van EUR 8.308 bruto.

Hoger beroep
De werknemer gaat in hoger beroep en verzoekt onder meer herstel van de arbeidsovereenkomst. Het Hof Amsterdam vernietigt de uitspraak van de Kantonrechter en herstelt de arbeidsovereenkomst per 1 november 2017.

Het Hof oordeelt dat nu de arbeidsovereenkomst zal worden hersteld, de grond aan de toegekende transitievergoeding is komen te vervallen en dat ervan uit moet worden gegaan dat de werknemer het aan hem betaalde bedrag van EUR 8.308 bruto aan de werkgever zal terugbetalen. Het Hof vindt met andere woorden dat de werknemer de aan hem betaalde transitievergoeding moet terugbetalen aan de werkgever.

De Hoge Raad
De werknemer gaat in hoger beroep bij de Hoge Raad. De belangrijkste klacht van de werknemer over de uitspraak van het Hof is dat hij vindt dat het enkele feit dat de arbeidsovereenkomst is hersteld, niet zou moeten meebrengen dat hij verplicht is de transitievergoeding terug te betalen.

De Hoge Raad overweegt dat de wet niet bepaalt dat de werknemer een door hem ontvangen transitievergoeding moet terugbetalen in het geval de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. De Hoge Raad komt in zijn uitspraak tot de conclusie dat het enkele feit dat de rechter de werkgever opdraagt om de arbeidsovereenkomst te herstellen, niet betekent dat de werknemer per definitie de transitievergoeding aan de werkgever moet terugbetalen. Daartoe dient de werkgever te worden veroordeeld.

In de praktijk
Of de werknemer een transitievergoeding na herstel zal moeten terugbetalen, zal in de praktijk afhangen van de duur van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst. In de hier besproken zaak lag er een periode van 10 maanden tussen de ontbindingsdatum en de hersteldatum. Hoewel de werknemer over deze periode een WW-uitkering kreeg, is het aannemelijk dat hij inkomens- en pensioenschade heeft geleden. Terugbetaling van de transitievergoeding lijkt tegen die achtergrond niet voor de hand te liggen.

Terugbetaling van een transitievergoeding zal naar mijn idee sneller aan de orde zijn in het geval de werknemer geen of beperkte inkomens- en pensioenschade lijdt. Dat zal het geval zijn wanneer er geen (of een korte) onderbreking van de arbeidsovereenkomst is. In het geval de rechter in hoger beroep bijvoorbeeld oordeelt dat de arbeidsovereenkomst dient te worden hersteld per de ontbindingsdatum, zal de werknemer geen of (zeer) beperkte inkomens- en/of pensioenschade lijden. Dan ligt terugbetaling van de transitievergoeding meer voor de hand dan wanneer er wel een periode tussen de ontbindingsdatum en de hersteldatum ligt. In dat laatste geval zal de werknemer immers wel inkomens- en pensioenschade hebben geleden.

Het was tot deze uitspraak van de Hoge Raad niet duidelijk of een werknemer na herstel van de arbeidsovereenkomst verplicht is de transitievergoeding terug te betalen aan zijn werkgever. De Hoge Raad heeft hier met deze uitspraak meer duidelijkheid over gegeven.

Meer informatie?
Ilyasse el Aoumari is Arbeidsrechtjurist en Interim Legal Counsel bij Ad Rem Legal.
Heeft u vragen of wilt u geheel vrijblijvend weten hoe zij u kunnen helpen? Neem dan gerust contact op met Ad Rem Legal.
U kunt ook bellen of WhatsAppen wanneer u dat uitkomt: +31 6 87 063 988. Mailen kan ook naar iea@adremlegal.nl.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?