Terug van vakantie: controles en inspecties

Als het aan de sociale partners ligt, gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven "meer en scherper" controleren. Hiermee lijkt een einde te komen aan de trend van minder regels en minder controle. Het vorige kabinet Rutte beloofde nog werk te maken van een inspectievakantie voor werkgevers.

Als het aan de sociale partners ligt, gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven "meer en scherper" controleren. Hiermee lijkt een einde te komen aan de trend van minder regels en minder controle.

Het vorige kabinet Rutte beloofde nog werk te maken van een inspectievakantie voor werkgevers.

Afspraken maken is mooi, denken de sociale partners, maar dat is niet genoeg. In het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers afgelopen week afsloten, staan zij uitgebreid stil bij de handhaving en naleving van de afspraken.

Steeds meer ontsporingen
De sociale partners signaleren dat steeds meer bedrijven cao's en wetten proberen te ontduiken.
"Het huidige complex aan arbeidscontracten en gerelateerde wetgeving leidt in de praktijk, op onderdelen, tot steeds meer ontsporingen. Zo wordt steeds meer gebruik gemaakt van (schijn)constructies die enkel dienen om collectieve afspraken en regelgeving te omzeilen", aldus het sociaal akkoord.
De sociale partners willen daarbij ook "oneigenlijke vormen van flexwerk met alle mogelijke middelen tegengaan".

Stevige aanpak
Met het akkoord zijn vakbonden en werkgeversorganisaties het ook eens geworden over een stevige aanpak van schijnzelfstandigheid (ontslag van werknemers die vervolgens als ZZP-ers worden ingehuurd), het ontduiken van het minimumloon, het ontwijken van premies (bijvoorbeeld door het bedrijf formeel in het buitenland te vestigen) en het ontwijken van cao's.

Het ontduiken van regels en cao's benadeelt niet alleen werknemers. Door "een ongewenste verstoring van concurrentieverhoudingen tussen ondernemingen" zijn ook bonafide werkgevers hiervan de dupe.

35 inspecteurs
De sociale partners vragen het kabinet dan ook om op te treden "tegen het ondergraven van regels en afspraken die zij beschouwen als pijlers van een goed functionerende arbeidsmarkt".
Op de dag van het sociaal akkoord heeft minister Asscher van Sociale Zaken al in een persbericht aangekondigd dat hij "schijnconstructies en uitbuiting hard wil aanpakken".
Daarvoor zet de Inspectie SZW (zoals de arbeidsinspectie tegenwoordig heet) maximaal 35 extra inspecteurs in.

Trendbreuk
De extra inzet van Inspectie SZW luidt een trendbreuk in. Het vorige kabinet Rutte wilde juist minder regels en minder controles. Dat kabinet introduceerde juist een ‘inspectievakantie‘. “Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan”, aldus het regeerakkoord toen.

Bureaus handhaving cao
Overigens is het naleven van cao-afspraken is eerste instantie vooral de verantwoordelijk van werkgevers en werknemers zelf. Om die reden spreekt het sociaal akkoord van de oprichting van Bureaus handhaving cao. Werkgevers gaan hieraan meebetalen.

De FNV is inmiddels het verst met het opzetten van een dergelijk bureau, dat in plaats moet komen van de talloze tandeloze meldpunten die vakbonden tegenwoordig voor van alles en nog wat oprichten.
"We zijn nu bezig met een grondige verkenning. In welke sectoren speelt cao-ontduiking het meest?", aldus FNV Bouw-voorzitter Ruud Baars, één van de initiatiefnemers. "Later dit jaar kunnen dan de eerste inspecties op bouwplaatsen, in fabrieken of havens kunnen plaatsvinden. Binnen twee jaar willen we volledig op stoom zijn."

Meer werk voor Inspectie SZW
De sociale partners willen met hun bureaus handhaving cao graag nauw samenwerken met de Inspectie SZW. In plaats van een Inspectievakantie vragen zij juist om méér capaciteit bij de Inspectie SZW. Want "meer en scherpere controles" zorgen ervoor dat "de pakkans groter is".

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?