Samenvatting gewijzigde uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Voorwaarde is, dat de ontslagprocedure zorgvuldig was, dat u er alles aan heeft gedaan om het ontslag te voorkomen en dat u er voldoende onderbouwing voor heeft. Het UWV hanteert een set uitvoeringsregels waarmee wordt beoordeeld of een ontslagvergunning mogelijk is. Die Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Hier vindt u een samenvatting van de wijzigingen.

De Uitvoeringsregels beschrijven hoe UWV de regels toepast bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Op de website van UWV is hierover een uitgebreid stappenplan ontslagaanvraag gepubliceerd

Uitvoeringsregels bijgewerkt en uitgebreid
De regels zijn bijgewerkt en uitgebreid en vervolgens in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het UWV voortaan handelt als er bij een arbeidsongeschiktheidsontslag nog geen WIA-beslissing is.

Ook gaan de bijgewerkte regels in op collectief ontslag, de cao-ontslagcommissie, de mogelijkheid van arbitrage, het inzagerecht in een ontslagdossier en op het aanvullend uitstel bij een voorlopige aanvraag.

Samenvatting wijzigingen uitvoeringsregels ontslag UWV sinds april 2023
Deze samenvatting behandelt de belangrijkste punten uit de tekst over de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels ontslagprocedure:

Cao-ontslagcommissie: Als de werkgever gebonden is aan een bij cao ingestelde ontslagcommissie, heeft de werkgever toestemming nodig van deze commissie voor opzegging om bedrijfseconomische redenen. UWV is dan niet bevoegd.

Arbitrage of bindend advies: Partijen kunnen een andere beslissende instantie dan UWV aanwijzen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst via arbitrage of bindend advies.

Voorwaardelijke opzegging: Werkgevers kunnen zekerheidshalve toestemming vragen bij UWV om voorwaardelijk te kunnen opzeggen als de rechtsgeldigheid van een opzegging onduidelijk is.

Beoordeling ontslagaanvraag: De beoordeling van de aanvraag is niet beperkt tot wet- en regelgeving. Afspraken in bijvoorbeeld een cao die meer ontslagbescherming bieden, kunnen ook betrokken worden.

Verzoek om inzage: Er is een nieuwe paragraaf over het verzoek om inzage in het dossier van een ontslagaanvraag.

Werkgever: Er wordt toegelicht wie als werkgever kan worden aangemerkt. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever de werknemer werkzaamheden laat verrichten in een beroep of in een bedrijf, of dat de werknemer werkt voor het particuliere huishouden van de werkgever als natuurlijke persoon.

Authentieke gegevens: UWV maakt gebruik van authentieke gegevens over de werkgever en werknemer uit respectievelijk het Handelsregister en de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Voorlopige aanvraag: Werkgevers kunnen een incomplete ontslagaanvraag indienen met een verzoek om uitstel voor onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst. UWV zal een verzoek om uitstel afwijzen als niet is voldaan aan de Wet melding collectief ontslag, of als de ondernemingsraad nog niet is geraadpleegd, terwijl dat wel zou moeten.

Onvolledige aanvraag: UWV neemt een aanvraag pas in behandeling als deze volledig is, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat hij echt niet over de benodigde stukken kan beschikken. De werkgever krijgt de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. UWV zal duidelijk aangeven op welke punten aanvulling nodig is.

Meerdere economische redenen: Als de werkgever meerdere bedrijfseconomische redenen aanvoert, maar deze niet allemaal volledig heeft onderbouwd, geeft UWV de werkgever de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. Mocht daarna blijken dat nog steeds niet alle redenen voldoende zijn aangevuld, kan UWV besluiten de aanvraag tóch in behandeling te nemen als ten minste één reden volledig is onderbouwd.

Informatie ontslagaanvraag aan werknemer: UWV informeert de werknemer pas over een ontslagaanvraag zodra de aanvraag volledig is. Maar als de werknemer zelf al op een eerder moment bij UWV informeert of een aanvraag is ingediend, deelt UWV wel mee of dit het geval is.

Verweer: UWV kan de behandeling van de aanvraag voortzetten zodra het verweer van de werknemer is ontvangen. UWV hoeft niet te wachten tot het einde van de verweertermijn als het verweer eerder is ontvangen, tenzij de werknemer aangeeft dat er nog een aanvullende reactie volgt.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?