Werkgevers koesteren talent maar willen beknibbelen als het slecht gaat

De arbeidsmarkt is nu zo krap, dat de gezamenlijke werkgevers arbeidsvoorwaarden willen inzetten om die arbeidskrapte op te lossen. Bijvoorbeeld door mensen te verleiden om meer uren te werken, meer zij-instromers toe te laten en om medewerkers mee te laten delen in de winst. Maar bij bedrijven en sectoren waar het slecht gaat, willen werkgevers de mogelijkheid krijgen om cao-afspraken niet toe te passen. Bijvoorbeeld door in extreme situaties de structurele loonstijging te stoppen, arbeidsvoorwaarden te versoberen en werknemers flexibeler in te zetten. Vakbond FNV vindt de plannen van de werkgevers 'asociaal' en wijst ze ronduit af.

Dat en meer schrijven de drie ondernemersorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in hun arbeidsvoorwaardennota 2022, die de werkgevers bij de cao-onderhandelingen voor 2022 op de agenda zullen zetten.

(Hybride) werken moet aantrekkelijker worden
De arbeidsmarktkrapte leidt tot grote problemen: hoge werkdruk, moeite om producten en diensten te leveren en om de kwaliteit op peil te houden. Werkgevers willen daarom cao-afspraken maken die de krapte de arbeidsmarkt aanpakken. Arbeidsvoorwaarden moeten het voor werknemers aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten.

De werkgevers willen het mogelijk maken om werk beter te combineren met andere verantwoordelijkheden in het leven. Afspraken over werktijden, hybride werken en verlofregelingen moeten een goede werk-privébalans ondersteunen. En iedereen binnen het bedrijf moet de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, door te stromen en carrière te maken, ongeacht het soort arbeidscontract. Daarvoor moet de bestaande loopbaan- en opleidingsinfrastructuur binnen het bedrijf openstaan voor alle werkenden in de organisatie.

Alles draait om talent
In de krappe arbeidsmarkt, zoeken werkgevers op de arbeidsmarkt naar het benodigde talent. In de praktijk blijkt vaak dat er ook al veel talent in de organisatie aanwezig is, maar dat op de één of andere manier niet tot ontwikkeling komt. Daar willen werkgevers verandering in aanbrengen.

Talent vinden

De instroom verbeteren door in te spelen op wat een nieuwe generatie werkenden van arbeidsvoorwaarden verwacht; de instroom verbreden door onder andere meer in te zetten op inclusief werkgeven en op skills.

Talent benutten

Mensen in staat stellen om meer en langer te werken door het werk aantrekkelijker te maken, en alles uit talent te halen door onder andere meer oog te hebben voor welzijn en ontwikkeling.

Talent versterken

Talent laten groeien door meer te investeren in leren en ontwikkelen en in manieren om productiever te werken.

Talent belonen

Medewerkers laten meedelen in het succes van een organisatie; beter kunnen meebewegen met onvoorspelbare omstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden aanpassen bij onzekerheid
Veel bedrijven zijn nog aan herstellen van de coronacrisis. Ondanks de positieve economische vooruitzichten, is de toekomst onzeker. Cao-partijen moeten verder dus zorgen dat ook in het cao-overleg meer aandacht is voor het (meer) aan het werk krijgen en houden van medewerkers en welke rol arbeidsvoorwaarden daarin kunnen spelen.

Om beter te kunnen inspelen op de onzekerheden waarmee organisaties en sectoren te maken hebben, moet daarom in de cao komen te staan dat werkgevers (tijdelijk) kunnen afwijken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken zodra die niet meer passend zijn omdat de organisatie of sector onverhoopt in zwaar weer terecht is gekomen. Hier mag volgens de werkgevers ‘niet lichtzinnig mee worden omgegaan.’ In de cao zouden de voorwaarden moeten staan wanneer en waar dat kan en wat ‘werknemers terugkrijgen in geval van een versobering.’

Gezamenlijke toekomstvisie maken met vakbonden
De werkgeversorganisaties willen de agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg verbreden en vaker samen met vakbonden en werknemers toekomstvisies opstellen, Zo moet er zicht komen op een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenpakket.

De cao moet een ‘visitekaartje zijn voor de onderneming of de sector’, vinden de werkgevers. Arbeidsvoorwaarden moeten aantrekkingskracht uitoefenen op potentiële werknemers en huidige werknemers verleiden om te blijven. Want ‘de cao vormt nu nog te vaak een belemmering voor werkgevers om beter te kunnen inspelen op veranderingen en voor werknemers om het werk naar eigen behoeften in te richten’, stellen de werkgeversorganisaties.

Vakbond FNV vindt inzet asociaal
De hand die de werkgevers uit steken naar de vakbonden, pakt de FNV niet aan. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV, vindt de cao-plannen van de werkgevers 'ronduit asociaal'. De bond vindt dat werkgevers het 'ondernemersrisico afwentelen op werknemers'. Dat gebeurt nu ook al, omdat 'goed draaiende ondernemingen vaker kiezen voor flexwerkers en zelfstandigen, om de arbeidskosten goedkoop en flexibel te houden.'

De FNV wil dat de lonen ten minste meestijgen met de inflatie. Nu die zo hoog is, zal de vakbond dus (blijven) eisen dat de lonen rond de 5 procent zullen stijgen in 2022.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?