Toekomstvisie werkgevers: naar een arbeidsmarkt zonder al te veel betutteling

Werkgeversvereniging MKB-Nederland wil snel met kabinet en vakbonden in gesprek over modernisering van het ‘gecompliceerde arbeidsmarktstelsel’. Mensen die nu nog aan de kant staan, moeten beter de mogelijkheid krijgen om te werken, onder andere door (meer) werken écht aantrekkelijker te maken. Er moeten minder regels komen, vooral ook voor ondernemers die hun eerste werknemer in dienst willen nemen. Die zien daar nu vaak van af, omdat ze (ook met maar één personeelslid) ineens aan alle wetten voor werkgevers moeten voldoen. Verder willen de werkgevers dat de overheid hen in principe vertrouwt en alleen optreedt tegen slechte werkgevers die er een rommeltje van maken.

MKB Nederland heeft een toekomstvisie opgesteld met de titel ‘Laat ons ondernemen’ (PDF). Hierin vragen de ondernemers aan het kabinet om (fiscale) regelingen beter in te richten, want nu zijn die vaak een belemmering om te ondernemen. Fiscale instrumenten zouden investeringen moeten stimuleren, de groei van bedrijven bevorderen en een gelijk speelveld garanderen.

Verder moet de arbeidsmarkt in staat zijn zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Die moet kunnen inspelen op een krimpende beroepsbevolking, technologische ontwikkelingen en verschuivende verwachtingen van de arbeidskrachten. Daarvoor doen de werkgevers de volgende voorstellen:

OP DEZE MANIER WILLEN MKB-WERKGEVERS DE ARBEIDSMARKT MODERNISEREN

1. Naar een arbeidsmarkt die werkt voor Iedereen
De visie van de werkgeversorganisaties is om een arbeidsmarkt te creëren die werkt voor iedereen - werkgevers en werknemers. Een cruciale factor hierbij is het bevorderen van goed werkgeverschap, met aandacht voor gelijke kansen, welzijn en ontwikkeling van mensen. Een andere sleutel tot succes is het aanmoedigen van ondernemers om meer mensen in dienst te nemen, in het bijzonder hun eerste medewerker.

Om dit te bereiken, is een herziening van het huidige fiscale stelsel noodzakelijk. Dit moet ondernemerschap bevorderen en niet te veel extra regels stellen bovenop EU-richtlijnen. Dat moet het MKB een gelijk speelveld bieden binnen Europa. Verder vinden de werkgevers dat zij te veel risico’s moeten dragen (zoals bij ziekte van personeel), premies moeten betalen (meer WW-premie bij te veel overwerk) en verantwoordelijkheden op zich moeten nemen (Arbo, re-integratie), waar te weinig tegenover staat.

2. Investeren in mensen en vereenvoudigen van regels
Een belangrijk onderdeel van de strategie is een betere inzet van werknemers. Want ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt, staan er nog steeds ongeveer 1 miljoen mensen aan de zijlijn. Met de juiste focus en inzet kunnen deze mensen worden geïntegreerd in de arbeidsmarkt. Daarnaast moet de mogelijkheid van gerichte migratie van vakkrachten van buiten de EU serieus worden overwogen. Dit geldt vooral voor banen waarvoor in de EU niemand meer te vinden is.

Een ander strategisch punt is het verminderen van de regeldruk, vooral voor mkb-ondernemers. Het huidige systeem is complex en kan potentiële werkgevers afschrikken. Door de regels te stroomlijnen en te vereenvoudigen, kan het ondernemerschap aantrekkelijker worden gemaakt.

3. Meer werken moet meer lonen
Er zijn echter uitdagingen die aangepakt moeten worden (door het kabinet). Zo is het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en wat een werknemer netto overhoudt, nu vaak te groot. Dit leidt tot problemen aan beide kanten. Want werkgevers zien hun arbeidskosten stijgen, vooral in arbeidsintensieve sectoren, waardoor ze deze kosten moeten doorberekenen aan de consument en moeten terugverdienen met meer omzet.

Aan de andere kant zijn de netto voordelen voor werknemers die meer uren werken vaak niet duidelijk, bijvoorbeeld omdat ze daardoor toeslagen verliezen. Daardoor wordt hun motivatie om meer te werken ondermijnd. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de marginale lastendruk te verlagen en te zorgen voor transparantie over wat werknemers netto overhouden aan ieder extra gewerkt uur.

4. Positie van werknemers nu en straks
Het huidige arbeidsrecht is veel te ingewikkeld geworden en gaat vaak uit van het idee dat werknemers en zelfstandigen zwak staan ten opzichte van de werkgever. Maar dit idee is achterhaald, stellen de werkgevers. Met name hoogopgeleide werknemers en zelfstandigen hebben een sterke positie op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De wet- en regelgeving moet daarom aangepast worden aan de huidige situatie en meer gericht zijn op het bereiken van doelen in plaats van het volgen van regels.

Daarnaast wordt de arbeidsmarkt steeds meer beïnvloed door de digitalisering en AI, wat betekent dat sommige banen zullen veranderen of verdwijnen. Dit benadrukt de noodzaak van continue ontwikkeling en opleiding gedurende de gehele loopbaan. Verder hebben jongere generaties andere verwachtingen en wensen over hun loopbaan en over de balans tussen werk en privé. Dit vereist een andere benadering en visie op de arbeidsmarkt van de toekomst.

5. De weg vooruit
Bij het stroomlijnen van fiscale regels en het arbeidsrecht moet aandacht zijn voor het verminderen van de regeldruk. Ook willen werkgevers de vele verschillende verlofregelingen voor ouders stroomlijnen. Daarbij moet ook de premiesystematiek op de helling.

Daarnaast willen de werkgevers ook fundamenteler kijken naar hoe we werk centraal kunnen stellen en mensen meer middelen kunnen geven om hun loopbaan vorm te geven, onafhankelijk van de werkgever. Dit omvat onder meer het bevorderen van gelijke kansen, het welzijn en de ontwikkeling van mensen, en het stimuleren van ondernemers om mensen in dienst te nemen.

De relatie tussen overheid, uitvoeringsorganisaties en werkgevers moet ook verbeteren. Dit betekent onder andere dat de overheid moet vertrouwen op het feit dat de meeste werkgevers goede werkgevers zijn en dat alleen 'de rotte appels voer zijn voor handhavers.’


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?