Personeelsnet

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt. Nu verdwijnen deze tijdelijke krachten nog in Ziektewet, maar binnenkort blijven werkgevers verantwoordelijk voor hun zieke flexwerkers, ook financieel. HR moet flexwerkers dus meenemen in het verzuimbeleid, omdat de werkgever anders flink wordt aangeslagen voor ziek flexibel personeel.

Nu verdwijnen nog te veel flexwerkers aan het eind van hun contract ziek de vangnetregeling van de Ziektewet in. Dat kost werkgevers niets, maar door hen binnenkort wel aan te slaan voor zieke flexwerkers wil de wetgever misbruik van de Ziektewet tegengaan.

Sinds 1 januari van dit jaar (2013) is daarom al de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De gevolgen van deze wet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merken.

Premie betalen voor zieke flexwerkers
Want per 1 januari 2014 gaan werkgevers een nieuwe gedifferentieerde premie betalen om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA.

Daarnaast verandert per 1 januari 2014 de opbouw van de WW-premie. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen te vervallen.

Ziektewet-uitkering wordt doorbelast aan werkgever
Werkgevers die vanaf 2012 flexwerkers hadden waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Werkgevers hebben uiterlijk augustus 2013 een lijst van het UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Binnen 4 weken na ontvangst, kunnen zij van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën heeft de werkgever nodig om het financiële risico van eventueel eigenrisicodragerschap voor de Zieketwet in 2014 in te schatten.

Wat zijn flexwerkers?
Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers dus meebetalen aan de ziektekosten van flexpersoneel via een gedifferentieerde premie voor flexwerkers.
Met flexwerkers bedoelt de wetgever:

 • werknemers met een ‘fictieve dienstbetrekking’, zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers, die ziek worden
 • werknemers die ziek uit dienst gaan
 • maar ook werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking)

Veel premies werknemersverzekeringen veranderen per 1 januari 2014
Door de Modernisering Ziektewet verandert per 1 januari 2014 de premie voor de WW. Verder verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De premie WW bestaat in 2013 uit de volgende delen:

 • een deel voor de WW-Awf
 • een deel voor het sectorfonds (sectorpremie)
 • een deel voor de kinderopvang
 • een voor de ZW
 • een deel voor de WGA

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de premie WW alleen nog uit het deel voor de WW-Awf en het deel voor het sectorfonds. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen binnen de premie WW te vervallen. Deze delen zijn momenteel verwerkt in een opslag op de sectorpremie of Ufo-premie. Het deel voor de kinderopvang wordt onderdeel van de basispremie WAO/WIA.

Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014
De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Hierbij maakt de Belastingdienst onderscheid tussen kleine en grote werkgevers:

 • U bent in 2013 een grote werkgever als het totaal van de premielonen van uw werknemers in 2011 meer was dan € 757.500.
 • U bent in 2013 een kleine werkgever als het totaal van de premielonen in 2011 niet meer was dan € 757.500.

Gedifferentieerde premie Whk
De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat dus uit de volgende delen:

 • een premiedeel WGA-vast
 • een premiedeel WGA-flex
 • een premiedeel ZW-flex

Bereken premiebedrag met online premiewijzer
Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) op de website van UWV kunt u een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2014.

U kunt de premiewijzer daarmee ook gebruiken als hulpmiddel om te bepalen of het voor u gunstig is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA-vast in 2014 (u kunt in 2014 nog geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden).

Nieuwe werkgeverscategorie
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er bij een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand:

 • Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.
 • Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
 • Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.
  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.

Schema veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014
In het schema hieronder, vindt u een overzicht van de veranderingen in de premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014.

Schema veranderingen premies werknemersverzekeringen in 2014

2013

2014

Premie WW:

 • deel voor de WW-Awf
 • deel voor het sectorfonds (sectorpremie)
 • deel voor de ZW
 • deel voor de WGA
 • deel voor de kinderopvang

Premie WW:

 • deel voor de WW-Awf
 • deel voor het sectorfonds (sectorpremie)

Gedifferentieerde premie WGA

 

Gedifferentieerde premie Whk:

 • premiedeel WGA-vast
 • premiedeel WGA-flex
 • premiedeel ZW-flex

Veranderingen voor eigenrisicodragers per 1 januari 2014
De komst van de gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen. Wat de gevolgen zijn, hangt af van uw situatie:

U bent eigenrisicodrager voor de ZW
Als u eigenrisicodrager voor de ZW bent, draagt u het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u daarom een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie.
Vanaf 1 januari 2014 vervalt deze korting. In plaats daarvan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen. Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

U bent eigenrisicodrager voor de WGA
Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, draagt u maximaal 10 jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u daarom geen gedifferentieerde premie WGA.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. U betaalt dus niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex (en het premiedeel ZW-flex). Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die u in dienst had.

U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. Dat kan pas vanaf 2016.

U bent eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA
Als u voor de ZW en de WGA eigenrisicodrager bent, hoeft u vanaf 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. U betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Daarnaast gaat u het eigen risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers), en van werknemers met een WGA-uitkering.

Aanvraag risicodrager indienen voor 2 oktober
Als een werkgever vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager wil worden, moet deze vóór 2 oktober 2013 een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Als u voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebt, moet u toch de aanvraag indienen.

Als u daarna op basis van de informatie van UWV toch geen eigenrisicodrager wilt worden, kunt u de Belastingdienst vragen om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Dit kunt u doen door vóór 1 december 2013 een brief te sturen.

Schema veranderingen eigenrisicodragerschap ZW en WGA in 2014

 

2013

2014

Eigenrisicodragerschap ZW

 

Korting op de sectorpremie of Ufo-premie

 • Geen premiedeel ZW-flex
 • Wel premiedelen WGA-vast en WGA-flex
 • Ook eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering

 

Eigenrisicodragerschap WGA

 

Geen gedifferentieerde premie WGA

 • Geen premiedeel WGA-vast
 • Wel premiedeel WGA-flex (en premiedeel ZW-flex)
 • Ook eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering

 

Eigenrisicodragerschap
ZW en WGA

 

 • Korting op de sectorpremie of Ufo-premie
 • Geen gedifferentieerde premie WGA

 

 • Geen premiedelen WGA-vast en ZW-flex
 • Wel premiedeel WGA-flex
 • Ook eigen risico voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW- of
  WGA-uitkering

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?