Nieuwe wet geboorteverlof: verlofrechten partners op een rijtje

De wetgeving voor verlof rondom de geboorte van een baby gaat op de schop, waardoor de partner en de moeder meer dagen vrij krijgen. Ook voor de periode vlak na de geboorte, komen nieuwe verlofregelingen. Werkgevers draaien op voor de kosten, omdat zij langer loon gaan doorbetalen tijdens verlof en hogere premies moeten afdragen.

Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot 16 maart kan via internet commentaar worden geleverd op het wetsvoorstel, waarna deze aan het parlement wordt voorgelegd. De invoeringsdatum is nog onbekend.

Partners krijgen meer verlof
Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

De nieuwe wet biedt nog meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

Nieuwe verlofrechten partner op een rijtje
Omdat de periode waarbinnen het verlof kan worden opgenomen is verruimd tot 6 maanden na de dag van bevalling, voldoet de term kraamverlof niet meer, omdat dit gaat over de periode direct na de bevalling. De regering heeft daarom gekozen voor de term geboorteverlof, waarmee duidelijk wordt dat het verlof genoten kan worden naar aanleiding van de geboorte van een kind.

De eerste periode met loondoorbetalingsverplichting wordt aangeduid als geboorteverlof, de periode met een uitkering van het UWV als aanvullend geboorteverlof. Per saldo hebben partners na de geboorte van het kind de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling
  • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen 4 weken na de geboorte.
  • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte.
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de 8e verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

Spitsuur van het leven
Minister Wouter Koolmees: “Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles. Je zit meteen in het spitsuur van het leven. En dan is het natuurlijk goed om met elkaar extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij.”

Volgens de minister beleven moeder, partner en kind hierdoor een betere start. “De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt. Je doet het dan echt samen, de moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het volgens onderzoeken een goed begin van de band tussen de ouders en het kind.’’

Kosten geboorteverlof voor werkgevers
Werkgevers betalen momenteel 2 dagen kraamverlof. Dit verlof wordt met 3 dagen uitgebreid. Het gemiddeld aantal verwachte geboorten tussen 2019 en 2022 ligt op 176.000 per jaar. Voor ruim 70% van de geboorten geldt dat de moeder een partner heeft die werkzaam is als werknemer. Omdat het loon tijdens de drie dagen extra verlof volledig wordt doorbetaald, leidt dit tot extra loonkosten voor werkgevers van € 54 miljoen.

De financiering van de lasten voor de geboorteverlofuitkeringen vindt plaats door het heffen van een hogere premie voor het arbeidsongeschikheidsfonds (Aof). Maar volgens de minister staan daar verschillende (fiscale) lastenverlichtingen voor bedrijven tegenover.

Aanvullend geboorteverlof betaald door UWV
Het wetsvoorstel beoogt een veel verdergaande verruiming van het verlof, namelijk van de huidige 2 dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend 5 maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Voor het aanvullend verlof bestaat in principe recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken.

Ook adoptie- en pleegverlof ruimer
Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt in de nieuwe wet ook uitgebreid tot 6 weken. Net als bij de geboorte van een kind geldt bij adoptie immers dat beide ouders in staat moeten worden gesteld om enige tijd thuis te kunnen zijn met het (pleeg- of adoptie)kind om er een band mee op te bouwen en om deel te nemen aan de dagelijkse zorg voor het kind.

Net als de periode waarin het verlof kan worden opgenomen, blijft ook de hoogte van de uitkering ongewijzigd, namelijk 100% van het dagloon tot maximaal het maximum dagloon. Dit komt overeen met de hoogte van de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?