Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van HR?

Wat draagt HR precies bij aan de organisatie en hoe verbeter je de resultaten van de HR-functie? Het lastig is de waarde van HR in exacte cijfers uit te drukken. Maar de voortdurende vraag naar HR-adviseurs, opleidingsspecialisten en recruiters geeft wel aan dat bedrijven HRM nodig hebben. De HR-afdeling moet zich blijven bewijzen in een bedrijfslandschap dat snel verandert en steeds weer nieuwe uitdagingen kent. Hoe kan HR zijn toegevoegde waarde dan vergroten, zodat het een wezenlijke bijdrage levert aan de groei van de organisatie? Onderzoek wijst uit, dat er tien dimensies zijn waarop HR kan excelleren om echt een verschil te maken.

Door: Jaap van der Moolen, MSc – Redactie Personeelsnet

In de snel veranderende bedrijfsomgeving is een effectieve HR-functie cruciaal voor het succes van een organisatie. Dat blijkt uit een artikel in samenwerking met de befaamde HR-professor Dave Ulrich, op basis van onderzoek door (zijn) consultancyfirma RBL Group. In het artikel worden verschillende onderzoeken en modellen over de HR-functie geanalyseerd en gebundeld. Op basis daarvan worden 10 dimensies geformuleerd voor waardecreatie door HRM.

De waarde en effectiviteit van HR is niet alleen van intern belang, maar ook voor externe belanghebbenden zoals klanten en investeerders. Want een organisatie waarin talent het best floreert, is beter in staat om haar doelstellingen te halen en daardoor ook winst te maken.

HRM bouwt mee aan de waarde van de organisatie
Voor de dagelijkse bedrijfsvoering moet de HR-basiscyclus van aannemen, ontwikkelen en ontslaan van personeel vanzelfsprekend op orde zijn. Maar om meerwaarde te creëren, moet HR traditionele taken overstijgen. Dit vereist een benadering waarbij het strategisch personeelsbeleid is uitgelijnd met de bedrijfsstrategie. Daarbij moet de nadruk vooral liggen op het verbeteren van menselijke capaciteiten zoals talent, leiderschap en organisatiecultuur.

HR-BELEID VOEREN: Het lukt met dit Model Strategisch HR-beleid

Ulrich en collega’s gaan in het artikel in op recente studies over moderne HR-benaderingen. Daarin delen negen prominente adviesbureaus hun visies over hoe de HR-functie kan worden gemoderniseerd en effectiever gemaakt. Ondanks verschillende thema's en focuspunten, is er een gemeenschappelijk doel om HR meer geïntegreerd en waardegericht te maken. Deze zijn vertaald in tien dimensies van waardecreatie door HR.

De tien HR-dimensies voor waardecreatie

Ulrich en zijn medeauteurs formuleren tien cruciale dimensies voor uitmuntendheid die de basis vormen voor hun HR-waardecreatiemodel:

Dimensies van HR-waardecreatie

Beschrijving en actie

Reputatie

Hoe staat HR bekend bij de verschillende stakeholders? Onderzoek hoe het er voor staat en leg de focus op efficiëntie en het creëren van klantwaarde.

Klanten

Wie zijn de klanten van HR en wat willen ze? Breng ze in kaart en bied waarde aan alle interne en externe belanghebbenden.

Doel

Wat is de missie van de HR-functie en hoe helpen we de organisatie verbeteren? Zorg dat HR echte kennis heeft van de organisatie, welk werk er gedaan wordt en hoe HR daarbij kan ondersteunen. Fomuleer een duidelijke missie gericht op waardecreatie door HR.

Ontwerp

Hoe is de HR-functie georganiseerd en kunnen we dat optimaliseren voor betere dienstverlening? Richt de HR-organisatie in op een manier die aansluit bij de algehele bedrijfsstructuur.

Talent

Hebben we taleneten in beeld en hoe faciliteert HR de juiste talenten voor het bedrijf? Zet talent en leiderschap in voor het vergroten van de bedrijfswaarde.

Analytics

Hoe kan HR data inzetten om tot betere besluiten te komen? Gebruik HR-gegevens niet alleen om te benchmarken, maar voor gefundeerde besluitvorming en als basis voor strategisch personeelsbeleid.

Technologie

Hoe kunnen we digitale hulpmiddelen inzetten om processen te verbeteren? Zet technologie in om efficiëntie en samenhang tussen beleid en uitvoering te verbeteren.

Praktijk

Hoe creëren en implementeren we de beste HR-praktijken? HR-initiatieven moeten innoveren en geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. (vwb. mensen, prestaties, informatie, werk).

Professionalisering

Wat moeten HR-professionals zijn, weten en doen om (in de toekomst) effectiever te zijn? Ontwikkel daarvoor de professionele competenties van HR-medewerkers.

Relaties

Gaat HR eenzijdig gericht te werk, of betrekt het alle relevante geledingen van de organisatie? Bouw positieve relaties binnen en buiten HR. Betrek mensen, management, medezeggenschap, deskundigen en stakeholders.

Actiepunten voor verbetering
Om de HR-waardecreatie te verbeteren, stelt Ulrich een strategische aanpak voor met diagnose en verbeteringen. Bedrijven worden aangemoedigd om hun strategische HR-beleid kritisch te beoordelen en gerichte acties te ondernemen om deze te optimaliseren.

De bevindingen en inzichten van dit onderzoek bieden HR-professionals een kader en actiegerichte stappen om hun HR-functies tegen het licht te houden, zodat deze een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat.

HR-BELEID AANPASSEN: Doe het zelf met dit Verbeterplan HR-beleid

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?