Personeelsnet

Dit zijn de Huisregels Personeel van 2022

In een Personeelshandboek legt u vast welke arbeidsvoorwaarden gelden voor de medewerkers. Het is nuttig om daarnaast ook huisregels vast te leggen voor de veiligheid en goede werksfeer in de organisatie. Hier ziet u de inhoud van het model Huisregels Personeel 2022 in HR Tools en Extra's van Personeelsnet.

Huisregels worden vaak verspreid in een boekje, of staan op intranet. Ze kunnen een handige  wegwijzer zijn voor de managers en medewerkers in de organisatie. Voor zover de huisregels de werkwijze binnen de organisatie regelen, is advies van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wel eerst nodig.

Hieronder ziet u de inhoud van de Huisregels personeel 2022, met een beknopte beschrijving van de aandachtspunten. Het volledige model vinden abonnees in HR Tools & Extra’s.

Inleiding
Hierin beschrijft u de reikwijdte van de huisregels en de toepassing ervan in de organisatie. Huisregels gelden niet alleen voor personeel, maar ook voor andere aanwezigen.

Alarm slaan
Licht hier toe wat de procedure is bij calamiteiten en waar mensen alarm kunnen slaan.

Alcohol en drugs
Geef duidelijke grenzen aan en licht toe welke consequenties er zijn bij gebruik én misbruik.

Bedrijfshulpverlening
Informatie over BHV, EHBO, et cetera.

Bedrijfsrestaurant
Beschrijf de openingstijden, gedragsregels en de regels voor opruimen van gebruikt servies. Besteed extra aandacht aan coronamaatregelen.

Bezoek
Hier beschrijft u waar bezoekers rekening mee moeten houden en hoe personeel de bezoekers moeten ontvangen en begeleiden.

Brand
Geef hier aan wat de aanwezigen moeten doen bij brand.

Communicatieapparatuur
Medewerkers krijgen communicatieapparatuur verstrekt, maar mogen ze ook eigen apparatuur op het netwerk aansluiten?

Contact met klanten en externen
Klanten en externen moeten netjes worden behandeld. Beschrijf hier wat u verwacht van uw personeel.

Coronamaatregelen
Speciale regels voor medewerkers tijdens de coronacrisis.

Datalek persoonsgegevens
Regels omtrent het verlies en diefstal van apparatuur of inbraak van ICT-systemen. Wie meldt wat en waar?

Diefstal, Integriteit en Sancties
Omschrijf hier wat u onder diefstal verstaat en geef 5 sancties weer die genomen kunnen worden.

EHBO
Geef aan waar de EHBO-post is en de defibrillator (AED).

DOE HET ZELF: Huisregels Personeel 2022

Fietsenstalling
Waar moeten fietsen, stepjes en scooters worden geplaatst en hoe werkt het opladen van elektrische fietsen?

Internet en e-mailgebruik
Beschrijf hoe u omgaat met het (privé-)gebruik van internet door werknemers. Geef aan wanneer u (bij hoge uitzondering) in hun mail mag kijken.

Kantoorartikelen
Waar kunnen medewerkers pennen, papier en printerbenodigdheden halen?

Koffie, thee en frisdrank
Waar staat de koffie en thee? Moet er voor betaald worden, of is alles gratis?

Klachtenregeling/klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is verplicht vanaf 50 medewerkers. Geef aan wat en waar gemeld kan worden en hoe de procedure loopt.

Kledingvoorschriften
Mogen werknemers alles aan wat ze willen, of zijn er speciale regels voor (groepen) personeel? Hoe staat u tegenover tatoeages?

Kleedruimte
Informatie over omkleden voor de medewerkers: hoe, wat, waar.

Kolfruimte
Werknemers met een zuigeling kunnen hiervan gebruik maken.

Mededelingen van de directie en OR
Waar staan mededelingen van de directie? En krijgt de OR een plek op het mededelingenbord, op het intranet of in een openbare Whatsapp-groep?

Onderhoud apparatuur
Beschrijf de taak van de onderhoudsdienst, c.q. de netwerkbeheerder.

Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging
Adresgegevens van de OR aangeven.

Ongeval
Beschrijf de procedure die gevolgd moet worden bij een ongeval op het werk.

Ontruiming
Wat te doen als het ontruimingssignaal klinkt. Beschrijf hoe u omgaat met oefeningen.

Openingstijden gebouw
Beschrijf de openingstijden en beschikbaarheid van het gebouw.

Orde en netheid
Iedere medewerker is gehouden om zijn/haar werkplek op te ruimen en zorgvuldig om te gaan met de aan hem/haar verstrekte productiemiddelen.

Parkeren
Wie mag waar parkeren en hoe gaat u om met elektrische auto’s?

Personeelsvereniging
Geef het doel en adres van de PV weer.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Medewerkers zijn verplicht om uitgereikte persoonlijke beschermingsmiddelen altijd te gebruiken.

Post en koeriersdiensten
Beschrijf de procedures.

Privacy
Geef weer hoe u omgaat met de AVG en hoe u deze toepast. Beschrijf de rol van de medewerkers.

Respectvolle omgang
Welk gedrag verwacht u van uw medewerkers? En wat doet u bij overtredingen?

Rookbeleid
Het is verboden om in het gebouw te roken. Geef aan of u buiten voorzieningen treft en of u tijd laat inhalen.

Schoonmaak
De werkplekken moeten opgeruimd zijn, zodat schoonmakers hun werk kunnen doen.

Sleutels
Weergave van het sleutelbeleid. Wat doet u als er sleutels of pasjes kwijt zijn?

Telefoon
Doorschakelen bij afwezigheid, et cetera.

Thuiswerken
Hoe maakt u dit mogelijk en welke voorzieningen zijn er voor de medewerkers die thuis werken?

Toegangscontrole
Hoe is de toegangsprocedure om op de werkplek te komen?

Vergaderzalen
Reserveringssysteem en rekening houden met externe aanwezigen. Let op extra maatregelen i.v.m. corona.

Veiligheid en milieu
Voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu moeten strikt worden nageleefd.

Veiligheidsrisico’s melden
Medewerkers moeten alert zijn op mogelijke veiligheidsriscico’s. Geef aan hoe zij moeten handelen als er verdenkingen zijn.

Dit is een uitgeklede versie van de huisregels Personeel 2022 die u in HR Tools & Extra’s in volledige vorm kunt downloden.

DOE HET ZELF: Huisregels Personeel 2022

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?