De PVV heeft de Tweede Kamerverkiezing gewonnen. Wat zijn de gevolgen voor HR?

Op 22 oktober 2023 heeft de kiezer gesproken. De coalitiepartijen hebben flink wat zetels verloren, terwijl de PVV onmiskenbaar de meeste zetels heeft veroverd. PVV-leider Geert Wilders wil een coalitiekabinet vormen en daarmee minister-president worden van ons land. Voor hij intrek kan nemen in het torentje aan de hofvijver, zal de PVV wel water bij de wijn moeten doen. Maar wat wil die partij nu eigenlijk op sociaal-economisch gebied en wat zal dat betekenen voor het werkterrein van HR? Personeelsnet geeft hierbij een eerste aanzet over mogelijke beleidsaanpassingen die we in onze werkpraktijk kunnen verwachten, met Geert Wilders als premier.

De PVV krijgt waarschijnlijk 37 van de 150 zetels in de nieuwe Tweede Kamer en dat is natuurlijk geen meerderheid. Nederland blijft een coalitieland en er zal dus een regering gevormd moeten worden met één of meer andere partijen.

Standpunten PVV en de gevolgen voor HR
Wie het verkiezingsprogramma van de PVV (PDF) erbij pakt, ziet dat de plannen op sociaal-economisch gebied in hoge mate gebaseerd zijn op het inperken van (arbeids-)migratie. Ook is er een nadruk op het verlagen van belastingen en aandacht voor ouderen, die van de PVV eerder met pensioen mogen en gebruik blijven maken van het huidige pensioenstelsel.

Hieronder hebben we de standpunten van de PVV op het brede sociaal-economisch terrein samengevat. Daarbij geven we ook een eerste aanzet van de mogelijke gevolgen voor het HR-vakgebied, ingeval de PVV het grotendeels voor het zeggen krijgt in Nederland.

SAMENVATTING STANDPUNTEN PVV EN GEVOLGEN VOOR HR

Discriminatie en voorrangsbeleid

 • De PVV vindt dat Nederlanders worden gediscrimineerd omdat asielzoekers en allochtonen worden voorgetrokken. Criminele en illegale immigranten moeten worden uitgezet.

 • De partij verzet zich tegen 'islamisering': geen islamitische scholen, een verbod op dubbele nationaliteit en een hoofddoekjesverbod in het parlement en overheidsgebouwen.

 • Autochtone Nederlanders worden achtergesteld door de politiek, in de kunst, bij de publieke omroep, in de wetenschap en bij veel gemeenten. Er komt een einde aan ‘voorkeursbeleid’ of ‘positieve discriminatie’. De financiering van de publieke omroep wordt stopgezet, want kijkers en luisteraars worden ‘dagelijks getreiterd met klimaatpaniek en diversiteitspropaganda’.

 • De NPO verdwijnt dus en dat geldt ook voor de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. ‘Hij moet weg’ van de PVV.

 • Er komt een totale asielstop. Echte asielzoekers moeten hun heil zoeken in landen in het Midden Oosten.

 • Arbeids- en studiemigratie wordt beperkt, ook voor burgers van EU-landen.

 • Financiële middelen worden vrijgemaakt voor (autochtone) Nederlanders: lagere belastingen, lagere huren, minder accijnzen op benzine. De PVV wil investeren in de zorg, politie en onderwijs. 

Mogelijke gevolgen voor HR:

 • Veel organisaties voeren beleid gericht op de vergroting van diversiteit. Zij hanteren diversiteits- en inclusieprogramma's vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook uit eigen (organisatie)belang. Want diverse organisaties sluiten beter aan bij de bevolkingssamenstelling en zijn productiever. Bovendien vormen mensen met een migratie-achtergrond een aanzienlijk deel van de arbeidsmarkt, waar veel bedrijven niet (meer) zonder kunnen.

 • Met de invoering van een asielstop en beperkingen op arbeids- en studiemigratie, kunnen HR-adviseurs dus te maken krijgen met een kleiner aanbod van internationale werknemers. Dit kan leiden tot uitdagingen bij het werven van personeel, vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van internationale arbeidskrachten.

 • Het drastisch inperken van arbeidsmigratie, zou voor verschillende sectoren betekenen dat ze hun bedrijfsactiviteiten zo ongeveer kunnen stoppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport, logistiek en de distributiesector, die in hoge mate afhankelijk zijn van arbeidsmigranten die onze internetbestellingen afhandelen, zodat we ze de volgende dag bezorgd krijgen. Maar ook de glastuinbouw in het Westland, de schoonmaaksector, uitzendbureaus en de bouw kunnen niet werken zonder arbeidsmigranten. En ook Nederlandse asperges en aardbeien komen niet bij ons op tafel zonder arbeidsmigranten uit de EU.

 • De introductie van tewerkstellingsvergunningen voor EU-burgers zorgt voor extra administratieve lasten voor organisaties en vereist een aanpassing in het wervingsproces.

 • Het huidige kabinet heeft een wet op stapel staan die discriminatie bij werving- en selectie tegen moet gaan. Het doel van deze wet lijkt niet aan te sluiten bij de standpunten van de PVV.

 • Er worden vanaf 2024 al maatregelen genomen om het belastingvoordeel voor buitenlandse kenniswerkers kleiner te maken (de 30%-regeling). Deze maatregel lijkt wel meer te passen bij de plannen van de PVV.

Democratie en Bestuur

 • De partij heeft cultuurkritiek op de oververtegenwoordiging van hoogopgeleid ‘woke’ Nederland en links-liberale ideeën in het bestuur van ons land. Belastinggeld mag niet meer naar ‘linkse clubs’ gaan.

 • De oorspronkelijk Nederlandse cultuur moet leidend zijn. Zo wil de partij de excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties in Nederlands Indië terugdraaien.

 • Verder moet er een gekozen burgemeester komen en een bindend referendum.

Mogelijke gevolgen voor HR:

 • De overheid heeft nu diverse programma’s waarmee diversiteit en gelijkheid worden gestimuleerd, ook binnen organisaties.

 • Wat de partij precies bedoelt met ‘links-liberale ideeën en betutteling’ is in het verkiezingsprogramma niet exact uitgewerkt. Maar het zou goed kunnen dat stimuleringsmaatregelen voor diversiteit en inclusie verdwijnen.

 • Zo wordt het voor organisaties verplicht om een klachtenprocedure op te stellen voor grensoverschrijdend gedrag. Het is denkbaardat dit een voorbeeld is van een verplichting die wordt teruggedraaid.

 • Aangezien de PVV af wil van de Nationaal coördinator voor het tegengaan van discriminatie, is het ook goed mogelijk dat de Regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag als ‘woke’ wordt aangemerkt en haar positie daarmee op de tocht staat.

Economie en Sociale Zekerheid

 • Het minimumloon gaat omhoog.

 • De PVV gaat belastingen verlagen, ook op energie.

 • Dagelijkse boodschappen worden goedkoper omdat de BTW naar nul gaat.

 • Ook de huren gaan omlaag.

 • Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft.

 • Uitkeringsfraude wordt aangepakt.

 • De pensioenleeftijd gaat terug naar 65 jaar en de ouderenkorting gaat omhoog. De IOAOW blijft. Het huidige pensioenstelsel moet blijven en de Wet toekomst pensioenen, die al is ingegaan, wordt ingetrokken.

 • Ouderen gaan ook profiteren van de opbrengsten door geld dat vrijkomt uit een streng en sober regime in gevangenissen. Want gevangenen gaan 40 uur per week arbeid verrichten en moeten een gevangenistenue dragen. De opbrengsten hiervan gaan naar ouderenzorg.

 • De partij wil stoppen met de ‘export van uitkeringen’, maar Nederlandse pensionado’s die in het buitenland wonen hoeven niet bevreesd te zijn, want de AOW wordt hierop uitgezonderd.

 • Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking wordt beschermd.

 • Geen onnodige extra regels en verplichtingen voor zzp’ers: dus betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen

 • De Partij voor de Vrijheid wil dat Nederland ‘soeverein’ is en daarmee de baas over eigen geld, eigen grenzen en eigen regels.

 • Ons land moet sterke bilaterale economische banden aanknopen met andere landen, maar moet uit de EU stappen. Er komt daarvoor een Nexit-referendum.

 • Tot die tijd wil de partij wil geen EU-bemoeienis met de Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Bevoegdheden van de EU worden teruggehaald en de invloed van de EU beperkt. Nederland moet van netto-betaler, netto-ontvanger worden.

Mogelijke gevolgen voor HR:

 • De nadruk op het verlagen van de belastingdruk kan leiden tot veranderingen in de nettoloonberekeningen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Bedrijven en sectoren die al werken aan de herziening van het pensioenstelsel, zullen wellicht even pas op de plaats maken tot het nieuwe kabinet er is. De PVV wil namelijk de Wet toekomst pensioenen terugdraaien en het huidige stelsel handhaven. Mogelijke coalitiepartner NSC wil de wet ook aanpassen en een keuze bieden voor het soort pensioenstelsel. Dit kan dus grote gevolgen hebben voor pensioenuitvoerders en organisaties die werken aan de herziening van hun pensioenovereenkomsten.

 • Wie de gevolgen voor bedrijven wil weten van een mogelijk vertrek uit de EU, zou kunnen kijken naar de situatie in Groot Brittannië. Daar lijkt de Brexit niet echt een succes, onder meer door grote tekorten aan arbeidskrachten, verminderde afzetmogelijkheden en trage douaneprocedures.

 • Een soeverein Nederland, zonder EU-richtlijnen, zou grote gevolgen hebben voor het sociaal domein en de arbeidsmarkt in Nederland, omdat dan vervangende Nederlandse wetten gemaakt moeten worden. In het VK probeert men de concurrentiepositie te verbeteren door het sociaal minimum verder naar beneden te brengen, in een poging om aantrekkelijker te worden als exportland. Ook moeten door minder regels de investeerders terugkeren die zich door de Brexit hebben teruggetrokken.

 • Uit de plannen van de PVV valt verder op te maken dat de partij ruim baan wil blijven geven aan zelfstandige ondernemers (zonder personeel). De op handen zijnde verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers, lijkt daarmee in ieder geval van de baan, wat de PVV betreft.

 • Hoe de partij denkt over de plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt van demissionair minister Van Gennip, waarin zij inzet op meer vaste contracten en de afschaffing van het nul-urencontract, staat niet expliciet in het verkiezingsprogramma van de PVV. Maar de partij wil kennelijk ruim baan geven aan zzp’ers en dat lijkt dus niet samen te gaan met de hervormingen die de minister op stapel heeft staan.

Onderwijs

 • De leraar moet weer een centrale en instructieve rol krijgen. De focus ligt op klassikaal onderwijs met een pedagogiek van directe instructie. De partij verzet zich tegen linkse invloeden in het geschiedenisonderwijs. Volgens de PVV worden schoolkinderen geïndoctrineerd met ‘klimaatactivisme, genderwaanzin en een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land’. Onderwijs moet vrij zijn van politiek activisme, met politiek neutrale leraren en politiek neutrale leerboeken.

 • Vrijheid van onderwijs blijft (artikel 23 van de Grondwet), maar islamitisch onderwijs wordt verboden. Want er is geen plaats voor onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater.

 • De PVV wil dat de studiemigratie fors wordt beperkt. De bacheloropleiding wordt daarom alleen nog in het Nederlands gegeven.

Mogelijke gevolgen voor HR:

 • Het beleid om buitenlandse studenten ruim baan te geven in ons land, is mede ingegeven omdat in Nederland een tekort is aan hoogopgeleide arbeidskrachten, vooral in Beta-sectoren, zoals de IT. Na hun studie, blijft een deel van de buitenlandse studenten in ons land wonen en werken.

 • De belangrijke IT-regio Eindhoven floreert voor een groot deel door de inzet van hoogopgeleide werknemers van binnen én buiten de EU. Maar ook in andere delen van ons land, kunnen bedrijven niet meer zonder buitenlandse werknemers op hoog en lager niveau.

 • Een beperking op dit gebied, zal de productiviteit kunnen verlagen, simpelweg omdat bedrijven dan zowel denkkracht als 'handjes' gaan missen.

Klimaat en Milieu

 • De PVV is voor afschaffing van de Klimaatwet en het klimaatakkoord. Er komen geen maatregelen voor de beperking van stikstofuitsoot.

 • De brandstofaccijns gaat omlaag en er komt geen rekeningrijden.

 • De brandstofauto blijft en alle milieuzones verdwijnen.

 • De maximumsnelheid op snelwegen gaat naar 140 km/u.

 • De overheid stopt met de financiële steun aan klimaat- en stikstofprojecten.

Mogelijke gevolgen voor HR:

 • Volgens de huidige regels, mogen nieuwe zakelijke (lease-auto’s) vanaf 2025 verplicht geen vervuiling meer uitstoten. In de praktijk betekent dit dat het zakelijke wagenpark dan elektrisch wordt. Gezien de plannen van de PVV, zou deze verplichting waarschijnlijk worden teruggedraaid.

 • Vanaf volgend jaar, moeten organisaties gaan rapporteren over de CO2-uitstoot door hun zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Ook deze maatregel zal het waarschijnlijk niet halen, als de PVV het voor het zeggen krijgt.

 

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?