Coronacrisis: vanaf 6 april 2020 aanvraag tegemoetkoming loonkosten (NOW-regeling)

Organisaties die de geconfronteerd worden met een omzetverlies van minstens 20 procent op concernniveau, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de loonkosten. Werknemers moeten dan wel in dienst blijven en krijgen het volledige salaris doorbetaald, want de regeling is bedoeld om werknemers in dienst te houden. De tegemoetkoming kan in eerste instantie voor 3 maanden worden aangevraagd. Daarna kan verlenging volgen, eventueel onder andere voorwaarden.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) geldt zowel voor vast als flexibel personeel.

Sectorale afspraak over vakantiegeld
De NOW-regeling is zojuist gepubliceerd. Minister Koolmees (SZW) heeft de uitwerking van de regeling vanochtend in een persconferentie verder verduidelijkt. Werkgevers die een aanvraag doen, krijgen voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over het geld om loonkosten te voldoen.

In de regeling zit ook een opslag voor het betalen van pensioenen, premies en het vakantiegeld. Werkgevers en vakbonden kunnen in sectoren afspraken maken over bijvoorbeeld de uitbetaling van het vakantiegeld.

Aanvragen mogelijk vanaf 6 april
Het UWV opent het digitale loket vanaf 6 april 2020, maar houdt er rekening mee dat er de eerste dagen storingen kunnen zijn door het te verwachten grote aantal aanvragen. De maatregel werkt terug tot 1 maart en werkgevers kunnen ook later nog een aanvraag doen.

Het UWV kan maximaal 60 duizend digitale aanvragen per dag verwerken, maar als alle bedrijven tegelijk een aanvraag indienen, kan dat vanzelfsprekend IT-problemen opleveren.

Werknemers mogen blijven werken
De regeling is erop gericht om bedrijven te ondersteunen die loonkosten hebben en die meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Achteraf wordt op basis van een accountantsverklaring bekeken hoe groot het omzetverlies echt was. Bij een groter omzetverlies dan opgegeven betaalt het UWV na, bij een kleiner omzetverlies volgt een vordering op de organisatie.

Als werkgevers gebruik maken van deze regeling, hoeven de werknemers niet verplicht thuis te zitten. Zij mogen bijvoorbeeld (elders) in het bedrijf blijven werken, want de regeling is juist gericht op het behoud van werk en het voorkomen van bedrijfseconomische ontslagen. Uitzendbureaus en payrollorganisaties die hun mensen zelf betalen, komen ook in aanmerking voor de compensatie van de loonkosten.

Geen maatwerk mogelijk, fraude wordt bestraft
De noodmaatregel is algemeen toepasbaar; er is geen mogelijkheid voor sectorspecifieke aanpassingen. Het kabinet onderkent dat kwaadwillenden zouden kunnen frauderen, maar dat er wel zal worden gecontroleerd bij de eindafrekening op basis van de accountantsverklaring.

Minister Koolmees doet een moreel beroep op werkgevers die een aanvraag doen, om er 'prudent mee om te gaan'. Als achteraf bijvoorbeeld blijkt dat werkgevers toch in het personeelsbestand hebben gesneden, volgt een boete.

Ook voor flexibel personeel
De nieuwe subsidieregeling geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract voor zover die in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Werkgevers kunnen dankzij de nieuwe regeling dus ook werknemers met flexibele contracten in dienst houden. En uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben, kunnen deze door deze regeling in dienst houden.

NOW komt in de plaats van wtv-regeling
De wtv-regeling is inmiddels ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus moeten werkgevers nu gebruik te maken van de nieuwe (ruimere) regeling. Bedrijven die eerder al wtv- hebben aangevraagd, worden onder de nieuwe regeling behandeld; zij moeten nog wel extra gegevens aanleveren over het omzetverlies, want dat criterium zat niet in de wtv-regeling.

Werkgevers kunnen onder de NOW een voorschot ontvangen; bij de voormalige wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd. Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en werknemers houden hun WW-rechten. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Voorwaarden aanvraag tegemoetkoming loonkosten NOW-noodmaatregel

 • Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer (omgerekend naar de driemaandsperiode) in aanmerking genomen. Dat komt neer op € 9.538 per maand. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

  De relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming werkt als volgt:
  • bij terugval van 100% van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Flexwerkers, uitzendkrachten payrollwerknemers

 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals oproepkrachten en werknemers met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, maar de werkgever moet wel het loon doorbetalen. Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet roept bedrijven op om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor het gemiddeld aantal uren dat ze eerder gewerkt hebben.
 • Verder geldt de regeling ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De aanvraag daarvoor moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

 • De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

HR-Tools voor de coranacrisis: bekijk hier alle handige hulpmiddelen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?