Bonus: nieuwe wet maakt werknemer met arbeidsbeperking aantrekkelijker

Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak heel moeilijk aan betaald werk. Er zijn wel regelingen voor werkgevers die het financieel aantrekkelijker maken om een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst te nemen, maar die zijn lastig toepasbaar en zorgen voor administratief gedoe. Een nieuwe wet moet dat proces eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Werkgevers die extra hun best doen, worden beloond met een banenafspraakbonus voor elke baan die zij realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft daarvoor het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minister Schouten wil dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving en zichzelf kunnen ontwikkelen: “Werk is meer dan alleen een salaris. Het gaat om je talenten kunnen ontplooien, nieuwe dingen leren en sociale contacten opdoen. Ik vind het belangrijk dat we verder toewerken naar die inclusieve arbeidsmarkt, met gelijke kansen voor iedereen.”

Banenafspraak alweer uit 2013
Tien jaar geleden, in 2013, heeft het kabinet een banenafspraak gemaakt met werkgevers en vakbonden. Daarin spraken ze af om 125.000 extra banen bij werkgevers beschikbaar te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat aantal zou in 2026 bereikt moeten worden, maar vooral de overheid lukt het niet goed om voldoende plekken in te vullen.

Eind 2022 stond de teller totaal op ruim 81.000 banen. Dat het niet sneller gaat komt doordat werkgevers allerlei (administratieve) hobbels moeten nemen. Ook treedt nu het effect op dat eerst vooral mensen aan werk zijn geholpen waarvoor relatief weinig aanpassingen op de werkplek nodig zijn. Maar langzamerhand wordt het nu lastiger om mensen met een grotere beperking te plaatsen.

Verbeteringen in de banenaanpak
Om de banenafspraak en de quotumregeling makkelijker te maken, stelt het kabinet de volgende verbeteringen voor. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen per 2025 ingaan:

Werkgever ontzorgen

 • Werkgevers hebben recht op een loonkostenvoordeel als zij iemand uit de banenafspraak aannemen. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Het loonkostenvoordeel geldt nu maximaal 3 jaar voor een werknemer uit de banenafspraak, maar in de nieuwe wet wordt geregeld dat de werkgever dit voordeel houdt zolang de werknemer in dienst blijft.

 • Werkgevers en werknemers hoeven straks geen speciale verklaring bij UWV meer aan te vragen om loonkostenvoordeel te krijgen. Dit zorgt voor minder administratieve lasten.

Geen onderscheid meer tussen werkgevers

 • In de huidige banenafspraak moeten het bedrijfsleven en de overheid apart van elkaar zorgen voor extra banen. Het kabinet wil toe naar één banenafspraak voor alle werkgevers. Het maakt dan niet meer uit bij welke werkgever iemand werkt.

 • De overheidswerkgevers zullen wel eerst meer banen moeten creëren, voordat dit onderscheid tussen de markt en de overheid verdwijnt.

Quotumregeling en bonus

 • De banenafspraak kent een quotumregeling als stok achter de deur voor werkgevers die de afgesproken aantallen niet halen. Lukt dit niet, dan volgt een heffing. Een quotum kan er alleen komen na overleg met sociale partners en gemeenten. In de nieuwe wet blijft de quotumregeling bestaan.

 • Alle grote werkgevers gaan via de loonaangifte een inclusiviteitstoeslag betalen. Kleinere werkgevers zijn uitgezonderd omdat die minder mogelijkheden hebben om extra arbeidsplaatsen te creëren.

 • De grens voor het al dan niet betalen van de toeslag wordt niet (meer) berekend per aantallen arbeidsplaatsen, maar op grond van de loonsom in de onderneming. De inclusiviteitstoeslag geldt daarom voor werkgevers die een premieplichtig loon hebben dat meer is dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer in een kalenderjaar.

 • Werkgevers die arbeidskrachten uitzenden, betalen over hun uitzendpersoneel geen inclusiviteitsopslag. Dit geldt voor uitzendkrachten, payrolling en detacheringen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

 • In de nieuwe wet worden werkgevers beloond als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Zij ontvangen een banenafspraakbonus voor elke baan die werkgevers realiseren.

 • Werkgevers die meer banen realiseren dan is afgesproken, worden daarvoor extra beloond. Want zij ontvangen dan netto meer aan banenafspraakbonus dan dat zij aan heffing betalen.

 • De bonus bedraagt €5.000 per gerealiseerde baan van gemiddeld 25,5 uur per week en is beschikbaar voor elke werkgever, ook voor werkgevers die uitgezonderd zijn van het betalen van de inclusiviteitsopslag.

 • De bonus wordt gevormd door het bestaande LKV doelgroep banenafspraak te verhogen met €3,76 per verloond uur. Inclusief het basis-LKV van €1,01 per verloond uur bedraagt het LKV doelgroep banenafspraak bij een geactiveerd quotum €4,77 per verloond uur met een maximum van €9.500 per jaar.

 • Door aan te sluiten bij de bestaande LKV-systematiek, en dus de bonus per uur aan de werkgever uit te betalen, wordt de werkgever ook gestimuleerd om een groter arbeidscontract aan te bieden.

 

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?