Arbo-boetes aangepast: hogere boete als u geen RI&E heeft

Organisaties zonder Risico Inventarisatie en Evaluatie krijgen voortaan direct een boete als er een inspectie plaatsvindt. Verder worden boetes hoger als het Plan van Aanpak niet voldoende wordt nageleefd. Bij zware bedrijfsongevallen geldt dat de boetes omhoog gaan naarmate het letsel ernstiger is.

Deze en meer maatregelen zijn het gevolg van wijzigingen in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, die sinds 23 juli 2019 geldig is. Op grond van de beleidsregel wordt de hoogte van boetes bepaald.

Normbedragen tot 50 duizend euro
In de beleidsregel staan zeven categorieën boetenormbedragen voor werkgevers met meer dan 500 werknemers, die variëren van €340 tot en met €13.500. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van €50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten. Bedrijfsartsen en deskundige personen kunnen beboet worden van €340 tot en met €1.500.

Boetes voor werkgevers met minder werknemers worden gecorrigeerd van 10% tot en met 80% van het normbedrag. Voor overtredingen begaan door werknemers of zelfstandigen geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete 10% van het normbedrag. Overtredingen door de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers.

Hoe ernstiger het ongeval, hoe hoger de boete
Nieuw is dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, rekening houdt met de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Hoe ernstiger de gevolgen, hoe hoger de boete. De inspectie maakt daarvoor een boeterapport.

Hogere boetes voor bedrijf zonder RI&E
Wanneer de organisatie geen RI&E heeft, of deze slecht naleeft, worden ook hogere boetes opgelegd. Bedrijven die de verplichtingen uit de RI&E onvoldoende naleven, krijgen nu een boete in categorie 5 (€ 4.500). Als er helemaal geen geldige RI&E of Plan van Aanpak is, begaat de werkgever een overtreding met directe boete die oploopt naar € 3.000.

Overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak worden nu beboet met € 1.500. De boete voor slordig omgaan met gevaarlijke stoffen, wordt ook een categorie hoger beboet. Wel zal de inspecteur eerst een waarschuwing uitdelen of een aanwijzing geven.

4 Factoren voor hogere boete
Bij de berekening van de boete kunnen 4 factoren leiden tot een verhoging van de boete:

  • wanneer er onverhoopt iemand overlijdt door een arbeidsongeval, wordt de boete vermenigvuldigd met 5;
  • bij een arbeidsongeval dat leidt tot blijvend letsel of ziekenhuisopname wordt de boete vermenigvuldigd met 4;
  • indien de overtreding is aangemerkt als 'zware overtreding' wordt een vermenigvuldiging van 2 toegepast;
  • wanneer meer dan 10 respectievelijk meer dan 50 werknemers zijn blootgesteld kan de boete met 1,5 respectievelijk 2 worden vermenigvuldigd.

Matiging van boetes
Wanneer de werkgever aantoonbaar inspanningen heeft verricht die gericht zijn op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot matiging van de boete. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  • als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de arbeidsomstandighedenwetgeving;
  • als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
  • als er adequate instructies zijn gegeven;
  • als er adequaat toezicht is gehouden.

Herhaalde overtredingen
Voor een werkgever die de regels blijft overtreden, wordt de boete verdubbeld. Dat geldt ook voor een ernstige overtreding van de regels voor werken met gevaarlijke stoffen, maar de inspecteur kan het bedrijf ook tijdelijk stilleggen totdat de gevaarlijke situatie is opgelost.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?