Akkoord arbeidsmarkt: meer zekerheid voor werknemers, wendbaarheid voor werkgevers

Vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet hebben afspraken gemaakt over een nieuwe vormgeving van de arbeidsmarkt. Het pakket maatregelen biedt werknemers meer zekerheid over hun inkomen en werktijden, het nulurencontract verdwijnt en het vaste contract wordt de gouden standaard. Werkgeverschap wordt aantrekkelijker gemaakt, doordat er meer zekerheid komt als werknemers langdurig ziek worden, of als zich een crisis voordoet. Zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Daardoor gaan de tarieven voor zzp’ers omhoog en wordt de prijsconcurrentie met werknemers kleiner.

Minister Karien van Gennip (foto) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief over het pakket met samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Het pakket wordt verder uitgewerkt en in 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Personeelsnet bericht over het arbeidsmarktpakket in een reeks artikelen. Dit artikel geeft een globaal overzicht van het totale maatregelenpakket.

Regels arbeidsmarkt bij de tijd brengen
Er zijn al lange tijd zorgen over de werking van de arbeidsmarkt. Er zijn teveel mensen die op basis van onzekere flexcontracten werken, of een karig bestaan hebben als zzp’er. Werkgevers willen juist wendbaarder zijn om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt.

Samen met de vakbonden en werkgeversorganisaties heeft het kabinet nu afspraken gemaakt over een samenhangend maatregelenpakket dat moet zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De maatregelen moeten leiden tot een arbeidsmarkt die beter in evenwicht is, toekomstbestendig en met behoud van onderlinge solidariteit.
Eerder zijn al maatregelen aangekondigd voor de verplichte certificering van uitzendbureaus en het Levenlang leren-beleid.

HERVORMING VAN DE ARBEIDSMARKT IN HOOFDLIJNEN

  • Werkenden en werkgevers geven hun arbeidsrelatie vorm op basis van de aard en inrichting van het werk en persoonlijke voorkeuren.
  • Werkenden in flexibele contracten krijgen meer zekerheid.
  • De verplichtingen van kleinere ondernemingen voor langdurig zieken worden teruggedrongen.
  • Bedrijven kunnen bij calamiteiten en crises hun werknemers aan zich blijven binden.
  • Schijnzelfstandigheid wordt verminderd.
  • Een leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk worden gestimuleerd.

Vast contract als uitgangspunt
Voor structureel werk is een (vast) contract het uitgangspunt. Daarom krijgen werkenden met een oproepcontract voortaan een vast basiscontract voor het aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. Zo weten werknemers beter waar ze aan toe zijn.

Nulurencontracten worden afgeschaft en mogen niet meer worden afgesloten. Wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een contract met meer zekerheid. Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger, zodat tijdelijk werk ook echt tijdelijk wordt ingezet.

Meer details vindt u in dit uitgebreide artikel in Personeelsnet over de nieuwe regels voor flexwerk en het basiscontract.

Ketenregeling met vijf jaar wachttijd
Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, mag pas na vijf jaar een nieuw contract worden gegeven in plaats van na zes maanden. Zo wordt een einde gemaakt aan draaideurconstructies, waarbij werkenden langdurig van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan.

Verplichte AOV voor zelfstandigen
Voor zelfstandigen komt er een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden.

Zekerheid over zieke werknemer voor kleine werkgever
Als een werknemer langdurig ziek is, blijven werkgevers nu te lang in onzekerheid of een zieke werknemer nog terugkeert. Het is dan niet mogelijk om tijdig een vervanger in (vaste) dienst te nemen. Daarom krijgen kleine werkgevers na één jaar ziekte van een medewerker duidelijkheid over de vraag of ze een medewerker structureel kunnen laten vervangen.

Meer details vindt u in dit uitgebreide artikel in Personeelsnet over de nieuwe regels voor ziekteverzuim en re-integratie.

Crisisregeling Personeelsbehoud
Voor werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt (zoals de coronacrisis), komt er een Crisisregeling Personeelsbehoud. Gedurende maximaal 6 maanden kunnen werknemers tijdelijk op een andere plek in het bedrijf aan het werk of tijdelijk minder werken met behoud van hun ww-rechten. Zo behoudt de werknemer een baan en inkomen en kan de werkgever de crisisperiode overbruggen.

Lagere ww-premies voor werkgevers
De kosten in de ww-premie voor overwerk worden beperkt bij grote vaste contracten. Het vaste basiscontract, dat in de plaats komt van het nulurencontract, gaat onder de lage ww-premie vallen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?