Belangrijke aandachtspunten voor HR uit de Troonrede van 2023

Vandaag sprak koning Willem-Alexander zijn tiende troonrede uit, waarin diverse beleidsvoornemens van belang zijn voor HR-professionals. Personeelsnet belicht hier enkele kernpunten die in 2024 impact kunnen hebben op het HR-vakgebied.

Door de demissionaire status van het kabinet, is de regering terughoudend met het doen van nieuwe voorstellen. Op woensdag 22 november, bij de Tweede Kamerverkiezingen, kiest Nederland opnieuw richting voor de toekomst.
Maar ook de komende maanden, wil de regering ‘houvast en hoop bieden in een tijd van grote veranderingen’, sprak koning Willem-Alexander. Ook op het sociaal domein zijn bewegingen ingezet die de komende jaren nog zullen doorwerken, zoals in de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.

Economische basis en welvaart
Het kabinet erkent de bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven - van kleine familiebedrijven tot grote multinationals - als de basis van onze welvaart. De koning benadrukt dat bedrijven eerst geld moeten verdienen, voordat er sprake kan zijn van verdeling van welvaart.

Koopkrachtmaatregelen
De regering kondigt in deze Troonrede aan dat er 2 miljard euro wordt vrijgemaakt voor koopkrachtmaatregelen. Hierbij is specifieke aandacht voor het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Het Noodfonds Energie krijgt een verlenging en de arbeidskorting wordt verhoogd, wat werken aantrekkelijker maakt.

Arbeidsmarktbeleid
Er is een uitgebreid pakket aan maatregelen aangekondigd voor de arbeidsmarkt, ontwikkeld in samenwerking met werkgevers en werknemers. De focus ligt daarbij op:

  • Het creëren van meer vaste banen
  • Het tegengaan van discriminatie op de werkvloer
  • Betere werkomstandigheden voor arbeidsmigranten, waardoor de positie van andere kwetsbare werknemers ook wordt beschermd
  • Continue persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende de loopbaan met ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds en andere regelingen gericht op het MKB
  • Implementatie van de Wet toekomst pensioenen, die sinds 1 juli 2023 al van kracht is.

Onderwijs
De Troonrede benadrukt het belang van goed onderwijs en de cruciale rol ervan in het bieden van een zeker bestaan en gelijke kansen. Er komt speciale aandacht voor taal en rekenen. Er is grotere waardering voor het middelbaar beroepsonderwijs, omdat daar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid.

Maatschappelijk Weefsel
Het kabinet wijst op de cruciale rol die bedrijven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke instellingen spelen in het overbruggen van verschillen en het creëren van onderling vertrouwen. Het belang van het koesteren, beschermen en versterken van onze democratische rechtsstaat wordt nogmaals benadrukt.

Digitale Innovatie
Met de voortschrijdende digitalisering en de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn er nieuwe kansen en uitdagingen ontstaan. Het kabinet is van plan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan deelnemen in dit digitale tijdperk, onder andere door het stimuleren van het opdoen van digitale vaardigheden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?