Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Wet Werk en Zekerheid

Ontslag: zorgvuldig afscheid nemen

Soms gaat het niet langer en is ontslag van een werknemer de enig overgebleven optie. Maar wanneer mag u een werknemer ontslaan en hoe werkt dat in de praktijk? En wat gaat dat allemaal kosten?

Werken met de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen: flexwerk, ontslagrecht, scholingsplicht en WW. Hier vindt u een overzicht van de hoofdpunten van de WWZ waar u in de HR-praktijk mee te maken krijgt.


Transitievergoeding bij ontslag

Met de Wet werk en zekerheid komt een einde aan de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Iedereen die 2 jaar in dienst is, krijgt bij ontslag recht op een transitievergoeding.


Wijzigingen WW, ook vanaf 2017

Op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 komen er flinke wijzigingen in de werkloosheidswet (WW) in het kader van de Wet werk en zekerheid. De maximale duur van de publiek bekostigde WW gaat tot 2019 terug naar 24 maanden. Ook wordt de de opbouw van WW-rechten gewijzigd. Per cao kan de WW-duur worden uitgebreid.


Scholingsplicht in Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers recht op scholing en heeft de werkgever een scholingsplicht. De werkgever moet van de Wet werk en zekerheid tijdens het dienstverband de werknemer voortdurend blijven toerusten om de eigen functie goed te kunnen vervullen.


3 voordelen van de 7+8+8-regel voor werkgevers op een rij

De meeste werkgevers bieden hun nieuwe werknemers niet direct een vast contract aan. Vaak sluiten ze eerst een tijdelijk contract, dat eventueel wordt verlengd. Nu de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 in werking is getreden, kiezen veel werkgevers ervoor de 7-8-8-regel te hanteren.


Wat gebeurt er met mijn tijdelijke contract op 1 juli 2015?

Vanaf 1 januari en 1 juli 2015 wijzen de regels voor flexwerken. Werkgevers en werknemers willen graag weten wat er gebeurt met bestaande tijdelijke contracten. Hier zet Personeelsnet uiteen waar u rekening mee moet houden.


De verplichte ontslagroute: waarom eigenlijk?

De verplichte ontslagroute. U heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En dat kan kloppen. Het is namelijk één van de nieuwe regelingen die worden ingevoerd in de gewijzigde Wet Werk en Zekerheid. Per 1 juli 2015 doet deze wijziging zijn intrede.


Deze kosten mag u aftrekken van de transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn recht op een transitievergoeding bij ontslag. Werkgevers mogen wel zogenoemde ‘transitie- en inzetbaarheidskosten’ verrekenen. Hier leest u welke voorwaarden daarvoor gelden.


Werkgevers vergeten aanzegplicht en moeten betalen

Sinds 1 januari van dit jaar moeten werkgevers een maand voordat een tijdelijk arbeidscontract afloopt laten weten of zij dit al dan niet willen verlengen. Maar werkgevers vergeten deze aanzegplicht en moeten daardoor een compensatie betalen van maximaal een maandloon.


Werknemers negatief over Wet Werk en Zekerheid

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) valt niet erg goed bij werknemers. Zo denkt twee derde (67%) dat de kans op een vast contract kleiner is geworden. Jongeren zijn iets positiever, want de helft denkt dat de kans op een vast contract nu groter wordt.


Wijziging transitievergoeding voor seizoenswerkers

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding voor seizoenswerkers. Daardoor komen werkgevers die jarenlang de zelfde seizoenswerkers inhuurden niet meer in de problemen door hoge transitievergoedingen aan het einde van hun dienstverband.


3e jaar WW in cao, werknemer gaat weer premie betalen

Het derde jaar WW komt voor de meeste werknemers weer terug, want werkgevers en vakbonden gaan dat samen regelen in nieuwe cao’s. Werknemers moeten dan wel weer WW-premie gaan betalen, maar daar moet belastingverlaging tegenover staan. Wie werkloos dreigt te worden, kan straks terecht terecht bij regionale adviescentra. Dat hebben sociale partners in de SER afgesproken.


Overgangsregeling voorkomt dubbele ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen bij gedwongen ontslag. Maar soms moeten ze ook volgens oude regels een ontslagvergoeding betalen, bijvoorbeeld omdat dit in de cao staat, of volgt uit een sociaal plan. Om te voorkomen dat werkgevers, dubbel moeten betalen, heeft het kabinet een overgangsregeling ontworpen die nu voor advies bij de Raad van State ligt.


Tijdelijk contract? Per 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht

Op 1 januari 2015 treedt een belangrijke wijziging in werking met betrekking tot tijdelijke contracten. Voor contracten met een duur van 6 maanden of meer, dient u de werknemer uiterlijk 1 maand van te voren te laten weten dat het contract eindigt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico de werknemer een boete verschuldigd te zijn.