Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Arbeidsrecht

Hoe zat het ook alweer: hebben werknemers recht op een getuigschrift of referenties?

Werknemers vragen bij het einde van het dienstverband nogal eens om een getuigschrift en referenties, zodat ze deze kunnen gebruiken bij toekomstige sollicitaties. Hoe zat het ook alweer met het getuigschrift en referenties? Hebben werknemers daar recht op en zo ja, wat moet daar dan precies in zo’n getuigschrift staan? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Loon te laat betaald? Werknemers kunnen de wettelijke verhoging opeisen

Hoe zat het ook alweer met de boete die verschuldigd is bij het niet tijdig betalen van het loon? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.


Hoe doorwerken na de AOW steeds makkelijker wordt gemaakt

Vanwege de toenemende vergrijzing heeft de regering de afgelopen jaren diverse regelingen opgezet om werkgevers te stimuleren werknemers in dienst te houden, als die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Omdat voor veel werkgevers niet duidelijk is wat hiervan de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties zijn, licht advocaat Jos van Bohemen in dit artikel de recente aanpassingen toe.


Maatwerk vereist voor concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is sinds 1 januari 2015 verboden. Het mag bij uitzondering wél als een motivering is opgenomen waaruit de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen blijken van de werkgever. Aan de hand van rechtelijke uitspraken, legt mr. Linda Jacobs uit dat die motivering specifiek, concreet en op maat moet zijn.


Transitievergoeding betalen bij urenvermindering?

Als de werkgever het initiatief neemt tot urenvermindering, heeft de werknemer dan recht op een transitievergoeding? Een werkneemster die voor minder arbeidsuren werd herplaatst vond van wel, met als argument dat ze gedeeltelijk zou zijn ontslagen. Mr. Linda Jacobs legt uit hoe de rechter oordeelde in deze zaak.


Zo kan de ketenregeling wijzigen voor seizoenswerkers

Vanaf 1 juli 2016 kan de wachttermijn tussen twee arbeidscontracten korter worden, zodra daar in de cao afspraken over worden gemaakt. Maar de tussenpoos mag alleen worden gewijzigd in cao’s waar sprake is van échte seizoensarbeid. Door functies te splitsen, ontstaan meer mogelijkheden voor werkgevers.


Mag de werkgever een eerder gedane aanzegging wijzigen?

Welke gevolgen heeft het, als een werkgever tijdig heeft aangezegd, maar hij de aanzegging later nog wil wijzigen? Mag de werkgever dit ook nog binnen een maand voor de einddatum doen? Of is de werkgever dan een aanzegvergoeding verschuldigd? Mr. Linda Jacobs bespreekt een uitspraak van de Kantonrechter over deze zaak.


De kantonrechtersformule blijft relevant

De kantonrechtersformule werd door kantonrechters gebruikt om de hoogte van de beëindigingsvergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst te berekenen. Per 1 juli 2015 is deze formule afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de wettelijke transitievergoeding verschenen: deze vergoeding is een stuk lager dan de uitkomst van de oude kantonrechtersformule. Bovendien kan de werknemer alleen aanspraak maken op de transitievergoeding, wanneer hij 2 jaar of langer in dienst is geweest.


Werknemer heeft recht op de transitievergoeding. Moet zijn werkgever hem daarop wijzen?

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding wanneer hij na meer dan 2 dienstjaren wordt ontslagen. Maar moet een werkgever zijn werknemers daar ook op wijzen? Deze vraag stond onlangs centraal bij de rechtbank in Utrecht. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.


Wanneer gaat de bedenktermijn lopen in een beëindigingsovereenkomst?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers het recht om – binnen de bedenktermijn - terug te komen op een beëindigingsovereenkomst. De kantonrechter in Rotterdam boog zich onlangs over de vraag wanneer de bedenktermijn eigenlijk begint te lopen. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit wat de bedenktermijn inhoudt en tot welk oordeel de kantonrechter in Rotterdam uiteindelijk kwam.


Werkgever moeten vanaf 1 juli regeling klokkenluiders hebben

Werknemers die een misstand melden, worden binnenkort beschermd door de wet. Bovendien moeten alle werkgevers met meer dan 50 medewerkers, vanaf 1 juli 2016 verplicht een klokkenluidersregeling invoeren.


Weten: wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Maar wanneer heeft een werknemer daar nu precies recht op? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.


Transitieplan voor overgang van VAR naar modelovereenkomst

Bij het inhuren van zelfstandigen moet u nu nog een VAR-verklaring vragen, maar vanaf 1 april 2016 verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en moet u met modelovereenkomsten gaan werken. Staatssecretaris Wiebes heeft een transitieplan gemaakt waarmee de ‘uitfasering’ van de VAR soepel moet verlopen.


Recht op verlof en deeltijd

Werkgever en werknemer hebben soms tegengestelde belangen bij het opnemen van vakantieverlof of bijzonder verlof. Maak daarom vooraf afspraken met medewerkers om hun recht op verlof in goede banen te leiden.


OR instellen meestal verplicht

Elke onderneming in Nederland met ten minste 50 werknemers, moet een ondernemingsraad (OR) hebben. Lees hier meer over de bevoegdheden en regels voor het instellen van een OR voor grote en kleine ondernemingen.


Nul uren contract

Met het nul uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst af met de werknemer, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats daarvan, is in het 0 uren contract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept.


Min/max-contract

In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd worden uitbetaald. Verder staan in het min/max-contract afspraken over een maximum aantal werkuren, waarvoor u de werknemer incidenteel kunt oproepen.


Stappenplan bij diefstal door personeel

Personeel weet dat diefstal niet mag. Heldere huisregels maken inzichtelijk hoe de organisatie omgaat met diefstal, en welke sancties er zijn.


Alles over aannemen

Een arbeidsovereenkomst kan in principe een mondelinge afspraak zijn. Maar gebruikelijk is om afspraken op papier vast te leggen. Deze onderdelen moeten in een arbeidsovereenkomst geregeld worden.


Hoe zit het ook al weer met de aanstellingskeuring?

Lang niet alle werkgevers weten het, maar alleen in uitzonderingsgevallen mag een sollicitant medisch gekeurd worden voor een functie. Ruim 60% van de werkgevers en werknemers kent de regels rondom de aanstellingskeuring niet. Hoe zit het ook al weer?