Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Themadossier: Arbeidsrecht

Geen concurrentiebeding in arbeidscontract? Concurrentie kan toch onrechtmatig zijn

Je hebt als werkgever géén concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen en een ex-werknemer gaat werken bij de concurrent. Ben je dan machteloos? Er zijn toch nog mogelijkheden, vertelt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen.

Opletpunten: werkgever mag hoofddoek niet zomaar verbieden

Na een opvallende uitspraak van het Europees Hof van Justitie, ontstaat het beeld dat werkgevers vanaf nu het dragen van een hoofddoek op het werk mogen verbieden. Maar de uitspraak van het EU-Hof betekent in de praktijk géén vrijbrief om zomaar vrouwen met een hoofddoek op de werkvloer te weigeren of te ontslaan.


Tariefafspraken voor zzp’ers in cao's verboden

Zzp’ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Toch worden in sommige cao’s minimumtarieven voor zzp’ers afgesproken. Maar die tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers en zijn daarom niet toegestaan.


Jurisprudentie: Dronken op het werk verschijnen is ernstig verwijtbaar handelen

Wie dronken op het werk verschijnt, kan ‘ernstig verwijtbaar handelen’ worden aangerekend. Als het dan tot ontslag op staande voet komt, mag een transitievergoeding achterwege blijven, zelfs als er geen sluitend bewijs is. Dat blijkt uit jurisprudentie over een opmerkelijke zaak, meldt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen.


Hoe werkt inhouding op -en verrekening met- het loon?

Voor een werkgever kan het handig zijn om een bedrag dat de werknemer verschuldigd is, te verrekenen met -of in te houden op- het loon van een werknemer. In dat geval hoeft de werkgever niet achter zijn geld aan te gaan, maar wordt de schuld gelijk geïnd. Maar mag de werkgever zomaar overgaan tot verrekening met of inhouding op het loon? Advocaat Linda Jacobs legt het hier uit.


Tussentijds opzegbeding, mr. Linda Jacobs legt het uit

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt, terwijl partijen toch de arbeidsovereenkomst voortijdig willen beëindigen. Advocaat Linda Jacobs legt hier het belang van een tussentijds opzegbeding uit.


Cumulatie van gronden bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Soms voert de werkgever meerdere gedragingen aan voor ontslag op staande voet. Maar let op, want als slechts een deel van de gedragingen wordt bewezen, kan het ontslag op losse schroeven komen te staan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt dit uit aan de hand van een recent arbeidsgeschil.


Stopzetten loonbetaling, mr. Linda Jacobs legt het uit

In verschillende situaties kan een werkgever de loonbetaling aan de werknemer stoppen. Hiervan kan sprake zijn als de werknemer geen arbeid verricht of zich niet houdt aan de voorschriften tijdens arbeidsongeschiktheid. Per geval zal moeten worden beoordeeld of de loonbetaling kan worden stopgezet.


Frequent ziekteverzuim ontbindingsgrond arbeidsovereenkomst?

Het is een doorn in het oog van veel werkgevers: regelmatige ziektemeldingen door werknemers. Een hardnekkige griep kan niemand worden verweten. Maar sommige werknemers maken het wel heel bont met het opnemen van een snipperdagje. De vraag rijst dan ook of frequent ziekteverzuim een grond kan zijn voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst.


Officiële waarschuwing: sleutel tot succesvolle ontslagprocedure

Wanneer een werknemer (herhaaldelijk) overtredingen begaat of bepaalde verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, is het van belang om de werknemer hiervoor officieel te waarschuwen. Te denken valt aan een werknemer die regelmatig te laat verschijnt, ongeoorloofd verzuimt of zich misdraagt. Ook disfunctioneren, kan een reden voor een officiële waarschuwing zijn, stelt mr. Linda Jacobs.


ZZP-contracten: risico’s, veranderingen en nuttige tips

Sinds het vervallen van de VAR op 1 mei 2016, is het de bedoeling dat opdrachtgevers en zzp'ers met modelovereenkomsten gaan werken. Risico’s, veranderingen en nuttige tips voor opdrachtgevers en ZZP’ers, worden hieronder door mr. Linda Jacobs op een rijtje gezet.


Kan een werknemer worden verplicht zijn vakantiedagen op te nemen?

De vakantieperiode is achter de rug. Vaak een moment waarop werkgevers moeten constateren dat werknemers nog veel vakantiedagen niet hebben opgenomen. Er ontstaat een overschot aan vrije dagen. Dit vormt voor werkgevers een financieel risico, omdat zij er geld voor moeten reserveren. Kan een werknemer worden verplicht om zijn vakantiedagen op te nemen? Mr. Linda Jacobs legt het uit.


Hoe zat het ook alweer: hebben werknemers recht op een getuigschrift of referenties?

Werknemers vragen bij het einde van het dienstverband nogal eens om een getuigschrift en referenties, zodat ze deze kunnen gebruiken bij toekomstige sollicitaties. Hoe zat het ook alweer met het getuigschrift en referenties? Hebben werknemers daar recht op en zo ja, wat moet daar dan precies in zo’n getuigschrift staan? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.


Loon te laat betaald? Werknemers kunnen de wettelijke verhoging opeisen

Hoe zat het ook alweer met de boete die verschuldigd is bij het niet tijdig betalen van het loon? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.


Hoe doorwerken na de AOW steeds makkelijker wordt gemaakt

Vanwege de toenemende vergrijzing heeft de regering de afgelopen jaren diverse regelingen opgezet om werkgevers te stimuleren werknemers in dienst te houden, als die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Omdat voor veel werkgevers niet duidelijk is wat hiervan de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties zijn, licht advocaat Jos van Bohemen in dit artikel de recente aanpassingen toe.


Maatwerk vereist voor concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is sinds 1 januari 2015 verboden. Het mag bij uitzondering wél als een motivering is opgenomen waaruit de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen blijken van de werkgever. Aan de hand van rechtelijke uitspraken, legt mr. Linda Jacobs uit dat die motivering specifiek, concreet en op maat moet zijn.


Transitievergoeding betalen bij urenvermindering?

Als de werkgever het initiatief neemt tot urenvermindering, heeft de werknemer dan recht op een transitievergoeding? Een werkneemster die voor minder arbeidsuren werd herplaatst vond van wel, met als argument dat ze gedeeltelijk zou zijn ontslagen. Mr. Linda Jacobs legt uit hoe de rechter oordeelde in deze zaak.


Zo kan de ketenregeling wijzigen voor seizoenswerkers

Vanaf 1 juli 2016 kan de wachttermijn tussen twee arbeidscontracten korter worden, zodra daar in de cao afspraken over worden gemaakt. Maar de tussenpoos mag alleen worden gewijzigd in cao’s waar sprake is van échte seizoensarbeid. Door functies te splitsen, ontstaan meer mogelijkheden voor werkgevers.


Mag de werkgever een eerder gedane aanzegging wijzigen?

Welke gevolgen heeft het, als een werkgever tijdig heeft aangezegd, maar hij de aanzegging later nog wil wijzigen? Mag de werkgever dit ook nog binnen een maand voor de einddatum doen? Of is de werkgever dan een aanzegvergoeding verschuldigd? Mr. Linda Jacobs bespreekt een uitspraak van de Kantonrechter over deze zaak.


De kantonrechtersformule blijft relevant

De kantonrechtersformule werd door kantonrechters gebruikt om de hoogte van de beëindigingsvergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst te berekenen. Per 1 juli 2015 is deze formule afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de wettelijke transitievergoeding verschenen: deze vergoeding is een stuk lager dan de uitkomst van de oude kantonrechtersformule. Bovendien kan de werknemer alleen aanspraak maken op de transitievergoeding, wanneer hij 2 jaar of langer in dienst is geweest.