Personeelsnet

Werken met de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen: flexwerk, ontslagrecht, scholingsplicht en WW. Hier vindt u een overzicht van de hoofdpunten van de WWZ waar u in de HR-praktijk mee te maken krijgt.

Nieuwe regels arbeidsmarkt vanaf 2020
Vanaf 2020 wijzigen de regels voor vast, flex en ontslag. Want dan treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking.
De WAB is de opvolger van de WWZ en maakt enkele, nog maar net ingevoerde, regels uit de WWZ alweer ongedaan. De WAB is nog in behandeling bij het parlement, maar zal naar verwachting vanaf 2020 van kracht worden. In 2019 zal HR zich al moeten voorbereiden op de invoering van de nieuwe regels. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen. Het verandert de rechtspositie van flexwerkers, verder wordt het ontslagrecht gewijzigd en zal de WW op de schop gaan. Werkgevers worden bovendien verplicht om te investeren in hun medewerkers met scholing.

Hieronder ziet u een overzicht van de hoofdpunten van de WWZ waar u in de HR-praktijk mee te maken krijgt. Per onderdeel vindt u links naar verschillende modellen in HR Tools & Extra’s waarin de wijzigingen zijn verwerkt en u dus direct mee aan de slag kunt.

Aanpassingen voor flexcontracten

De Wetgever wil mensen met een flexibel contract meer zekerheid geven, omdat er nu te grote verschillen zijn in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers krijgen daarom sinds 1 juli 2015 al na 2 jaar aanspraak op een vast contract, in plaats van 3 jaar.  Bovendien worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen, in plaats van 3 maanden.

Sinds 1 januari 2015 zijn ook de mogelijkheden voor proeftijd en concurrentiebeding strikter gemaakt en zijn langdurige nul-urencontracten niet meer mogelijk:

  • Geen proeftijd meer mogelijk in een contract van maximaal 6 maanden.
  • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten.
  • Tijdelijk contract moet nu ook verplicht een maand voordat het afloopt worden aangezegd, zo niet dan moet de werkgever een boete betalen.
  • Oneindige nul-urencontracten mogen niet meer.
  • Sommige regels mogen per cao worden opgerekt, maar niet meer zo ver als nu soms het geval is.

Uitgebreide informatie over flexcontracten vindt u hier:

Informatie over arbeidsovereenkomsten

Wijzigingen WWZ voor flexwerken

Aanzegplicht tijdelijke contracten

Voorbeeld aanzegbrief verlengen tijdelijk contract

Flexibele arbeidsovereenkomsten

Model overeenkomst bepaalde tijd

Vier vragen over proeftijdbeding

Tijdelijk contract verlengen (7+8+8-systeem)

Wijzigingen ontslagrecht

Het ontslagrecht is vanaf 1 juli 2015 ingrijpend aangepast. Een opvallende wijziging is dat de ontslaggrond bepalend wordt voor de ontslagroute. De werkgevers kan niet meer kiezen tussen UWV en de kantonrechter, maar moet –afhankelijk van de ontslaggrond- verplicht worden voorgelegd aan één van beide.
Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Verder is er een nieuwe mogelijkheid voor ontslag met instemming van de werknemer, naast de al bestaande mogelijkheid van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Dit recht hebben zij:

  • Als ze ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest.
  • Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding bedraagt in 2016 maximaal 76.000 euro, of een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan dat bedrag. In 2017 is het maximum gesteld op 77.000 euro, of een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan dat bedrag.

Uitgebreide informatie over ontslag vindt u hier:

Aanzegplicht tijdelijke contracten

Voorbeeld aanzegbrief verlengen tijdelijk arbeidscontract

Regels transitievergoeding

Via welke weg ontslaan?

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en afspiegelen

Ongeschiktheidsontslag en ontslag om persoonlijke redenen

Ontslag op staande voet

Vaststellingsovereenkomst ontslag met wederzijds goedvinden

Opzeggen met instemming van de werknemer

Opzegverboden Wet werk en zekerheid

Scholingsrecht en scholingsplicht WWZ

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op scholing en heeft de werkgever een scholingsplicht. De werkgever moet van de Wet werk en zekerheid tijdens het dienstverband de werknemer voortdurend blijven toerusten om de eigen functie goed te kunnen vervullen. Als de functie vervalt, moet de werkgever zorgen voor om- en bijscholing zodat de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan gaan uitvoeren. Dit staat in het nieuwe artikel 7:611a BW.

Uitgebreide informatie over de scholingsplicht vindt u hier:

Scholingsplicht en scholingsrecht in  Wet werk en zekerheid

Transitievergoeding: deze kosten mag u aftrekken

Wijzigingen WW vanaf 2016

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden. 

Vanaf 2016 gaan werkgevers en vakbonden in de cao de ww-duur repareren; deze cao's zullen door de minister van SZW algemeen vebindend worden verklaard in alle toepasselijke sectoren. Hiervoor gaan werknemers weer ww-premie afdragen voor de na-wettelijke WW (eerst 0,2 procent, oplopend naar 0,75 procent per jaar).

De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

Sinds 1 juli 2015 wordt:

  • Na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien.
  • Het inkomen zal nooit minder bedragen dan de WW-uitkering die in het eerste halfjaar werd ontvangen. Het is de bedoeling dat het dus altijd lonend wordt om aan het werk te gaan.

Uitgebreide informatie over de WW vindt u hier:

WW en ontslagprocedure

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?